MAN Polska

Zarząd firmy MAN Truck & Bus Polska Sp.o.o.

Marc Martinez,

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Marc Martinez uzyskał tytuł Executive Master Business Administrative na uczelni EM Business School w Lyonie.

Swoją przygodę z branżą pojazdów użytkowych rozpoczął w roku 1988 w koncernie Renault Trucks i do roku 2000 zajmował tam różne stanowiska w pionie sprzedaży. Pan Marc Martinez sprawował wiele kierowniczych stanowisk w koncernie Volvo Group.

W latach 2001-2004 w Renault Trucks był dyrektorem ds. pojazdów używanych oraz klientów kluczowych.

W latach 2005-2010 był dyrektorem zarządzającym w spółce Volvo Bus France oraz w spółce Renault Trucks France.

W latach 2010-2012 zajmował stanowisko wiceprezesa w Renault Trucks UK oraz dyrektora zarządzającego British Road System ( spółki należącej do Volvo Group, zajmującej się wynajmem pojazdów) na rynku brytyjskim.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję CEO w firmie Renault Trucks France.

Do firmy MAN dołączył na początku 2015 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego w MAN Truck & Bus France, gdzie pracował do lutego 2018.

Marc Marinez jest prezesem zarządu MAN Truck & Bus Polska od czerwca 2018.

Od 1 lipca 2021 jest również odpowiedzialny za klaster Central East, w skład którego wchodzi 8 rynków: Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Mołdawia. MAN Truck & Bus Polska otrzymała status Lead NSC, czyli krajowej spółki sprzedażowej, która koordynuje i wspiera prace pozostałych 7 krajów.

Marc Martinez,

President of MAN Truck & Bus Polska

Marc Martinez, obtained the title of Executive Master Business Administration at the business school of Lyon.

He started his adventure with the commercial vehicle industry in 1988 at the Renault Trucks and until 2000 he held various positions in the sales department there. Mr. Marc Martinez held many managerial posts in the Volvo Group.

In 2001-2004 at Renault Trucks he was the director of used vehicles and key account.

In the years 2005-2010 he was the managing director at Volvo Bus France and at Renault trucks France.

In 2010-2012, he held the position of vice president at Renault Trucks UK and Managing director of British Road System (Volvo Group Rental company) in the UK market before joining Renault Truck Commercial France as CEO during the years 2013-2014.

He joined MAN in the beginning of 2015 as managing director at MAN Truck & Bus France, where he worked until February 2018

Marc Marinez has been the president of the management board of MAN Truck & Bus Polska since June 2018.

From July 1, 2021, he is also responsible for the Central East cluster, which includes 8 markets: Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and Moldova. MAN Truck & Bus Poland received the status of Lead NSC, i.e. a national sales company that coordinates and supports the work of the other 7 countries.

Bartłomiej Ciemiński,

Dyrektor Serwisu, Prokurent

Bartłomiej Ciemiński uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na uczelni Politechnika Warszawska, wydział: Samochody i Maszyny Robocze.

Swoją przygodę z motoryzacją rozpoczął już w liceum, od kiedy to startował w rajdach samochodów terenowych i motocyklowych rywalizując skutecznie w Polsce jak również w zawodach za granicą.

W latach 2004-2008 w firmie Toyota Motor Poland był inżynierem serwisu mechanicznego, następnie specjalistą rozwoju sieci dealerskiej oraz sprzedaży samochodów nowych.

W latach 2008-2013 w ramach struktur regionu Europe East w MAN Truck & Bus AG był odpowiedzialny za obsługę posprzedażną, rozwój sieci serwisowej, jakość obsługi Klienta oraz szkolenia techniczne i sprzedażowe w 10 krajach.

Od roku 2013 w MAN Truck & Bus Polska jest Dyrektorem Serwisu oraz pełni nadzór nad rozwojem obszaru MAN Digital Solutions.

Bartłomiej Ciemiński,

Commercial proxy, Head own retail

Bartłomiej Ciemiński obtained the title of Master of Science in Engineering at Warsaw University of Technology, faculty: Cars and Work Machines. He started his adventure with motoring in high school, since he competed in off-road and motorcycle rallies, successfully competing in Poland as well as in competitions abroad.

In 2004-2008 at Toyota Motor Poland he was a mechanical service engineer, then a specialist in dealer network development and new car sales. In 2008-2013, as part of the structures of the Region Europe East, at MAN Truck & Bus AG he was responsible for after-sales service, development of the service network, quality of customer service as well as technical and sales training in 10 countries.

Since 2013, at MAN Truck & Bus Polska, he has been the Service Director and fully supervised the development of the MAN Digital Solutions area.

Olga Żarkowska,

Dyrektor ds. personalnych, prokurent

Olga Żarkowska zdobyła wykształcenie na kierunkach Filologia Angielska oraz Prawo i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z uwzględnieniem Standardów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją przygodę z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi rozpoczęła 18 lat temu a z branżą samochodową związała się w roku 2002.

W latach 2002-2005 jako Asystent Dyrektora Personalnego związana była z Federal Mogul, międzynarodowym koncernem produkcyjnym branży motoryzacyjnej, producentem wysoko cenionych komponentów motoryzacyjnych m.in. dla Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel/GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

W latach 2005-2013 dołączyła do zespołu Kongsberg Automotive (KA) norweskiego holdingu, który od ponad 50 lat działa w sektorze motoryzacyjnym i którego komponenty są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: BMW, Audi, Toyota, Land Rover i Porsche, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Personalnego.

W latach 2013-2016 zajmowała stanowisko Dyrektora HR dla polskiej sekcji samochodowej japońskiej firmy Sumitomo Corporation będącej jednym z największych na świecie koncernów handlowo-dystrybucyjnych będąc odpowiedzialną za kompleksową działalności HR w całej Grupie w Polsce tworzonej przez Summit Motors Poland oraz Summit Auto Poland.

Do firmy MAN Truck & Bus Poland dołączyła w 2016 roku obejmując stanowisko Dyrektora Personalnego.

Olga Żarkowska

Commercial proxy, head of human resource

Olga Żarkowska was gratuated in English Philology and Law and additionally completed post-graduate studies in the area of Human Resource Management, including European Standards at the Warsaw School of Economics.

She started her adventure with human resource management 18 years ago and in 2002 she joined the automotive industry.

In the years 2002-2005, as the HR Director Assistant, she worked for Federal Mogul, an international manufacturing concern of the automotive industry, and a producer of highly valued automotive components, including for Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel / GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

In 2005-2013, she joined the Kongsberg Automotive (KA) team of a Norwegian holding company that has been operating in the automotive sector for over 50 years and whose components are installed in most vehicles in the world, such brands as: BMW, Audi, Toyota, Land Rover and Porsche, where she took the position of the Human Resources Director.

In the years 2013-2016 she was HR Director for the Polish automotive section of the Japanese company Sumitomo Corporation, one of the world's largest trading and distribution concerns, being responsible for the comprehensive HR activity in the entire Group in Poland created by Summit Motors Poland and Summit Auto Poland.

She joined MAN Truck & Bus Poland in 2016 with the position of Human Resources Director. She has been holding the position of Proxy in our company since 2019.

Michał Fiuta,

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Michał Fiuta uzyskał tytuł Magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na wydziale Ekonomii. Od grudnia 2013 jest członkiem ACCA.

Swoją pracę zawodową zaczął w audycie finansowym w firmie PricewaterhouseCoopers, gdzie pracował do końca 2009 roku.

W latach 2010-2011 w firmie Royal Bank of Scotland NV był analitykiem, a następnie starszym analitykiem finansowym w zespole Group Treasury. W tym okresie miał m.in. okazję uczestniczyć w projekcie przejęcia przez Grupę RBS zorganizowanej części banku ABN Amro.

W roku 2011 dołączył do MAN Truck & Bus Polska, początkowo jako regionalny kontroler finansowy, odpowiedzialny za 3 spółki sprzedażowe (Polska, Czechy i Słowacja) oraz 7 krajów importerskich. W następnych latach był odpowiedzialny między innymi za dział controllingu oraz zakupów.

W styczniu 2019 roku objął funkcję Dyrektora Finansowego w spółce MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. na Węgrzech, a od października 2019 roku w MAN Truck & Bus Polska objął funkcję Dyrektora Finansowego.

Michał Fiuta,

Finance Director, Member of Board

Michał Fiuta holds a Master's degree at the Maria Curie-Skłodowska University in the Faculty of Economics. He has been a member of ACCA since December 2013.

He began his professional career in auditing services at PricewaterhouseCoopers, where he wored until the end of 2009.

In 2010-2011 at Royal Bank of Scotland NV he was an analyst and then a senior analyst in the Treasury Group team. During this period he took part in the project of the takeover by the RBS Group of an organized part of the ABN Amro bank.

In 2011, he joined MAN Truck & Bus Polska, initially as a regional financial controller, responsible for 3 sales companies (Poland, the Czech Republic and Slovakia) and 7 importing countries. In the following years he was responsible, among others, for the controlling and purchasing department.

In January 2019, he became the Financial Director at MAN Kamion and Busz Kereskedelmi Kft. In Hungary, and from October 2019 at MAN Truck & Bus Polska as the Financial Director

Bernard Wieruszewski,

Dyrektor ds. produktu i sprzedaży pojazdów ciężarowych, prokurent

Bernard Wieruszewski Absolwent Politechniki Wrocławskiej, MBA

Całe życie zawodowe związany z branżą pojazdów ciężarowych. Po sześcioletniej przygodzie w Scanii od 2001 roku związany z marką MAN.

W 2011 roku przejął odpowiedzialność za rozwój produktu i sprzedaż pojazdów ciężarowych w MAN Truck & Bus Polska.

Bernard Wieruszewski,

Comercial proxy, head of truck sales

Graduate of the Wrocław University of Technology, MBA

All professional life associated with the truck industry. After six years of adventure with Scania, he has been associated with the MAN brand since 2001.

In 2011, he took over the responsibility for product development and sales of trucks in MAN Truck & Bus Polska.

Więcej informacji? Tutaj je znajdziesz!

Kontakt

Paulina Olejniczak
MAN Truck & Bus
+48 516 008 222
Paulina.Olejniczak@man.eu

Doradztwo? Najlepiej osobiście: