MAN Polska

Zarząd firmy MAN Truck & Bus Polska Sp.o.o.

Claus Wallenstein

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający MAN Truck & Bus Polska

Z wykształcenia inżynier mechanik. Jest związany z firmą MAN od wielu lat. Rozpoczął pracę w centrali w Monachium w 1999 roku, pełnił funkcje kierownicze w obszarach sprzedaży, marketingu i zarządzaniu produktami. W latach 2012 – 2017 był odpowiedzialny za Środkowo-Wschodnią Azję (Singapur, Japonia, Tajwan i Korea Południowa). W 2017 r. powrócił do Europy, aby jako dyrektor zarządzający kierować MAN Truck & Bus Słowenia.

Claus Wallenstein jest prezesem zarządu MAN Truck & Bus Polska od sierpnia 2022 r. Odpowiada również za obszar Central East, w skład którego wchodzi 8 rynków: Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Mołdawia. MAN Truck & Bus Polska otrzymała status Lead NSC, czyli krajowej spółki sprzedażowej, która koordynuje i wspiera prace pozostałych 7 krajów.

President of the Management Board, Managing Director of MAN Truck & Bus Polska

A mechanical engineer by education. He has been associated with the MAN company for many years. He started his work at the headquarters in Munich in 1999 and held managerial positions in the sales, marketing, and product management areas. In 2012 - 2017, he was responsible for Central and Eastern Asia (Singapore, Japan, Taiwan, and South Korea). He returned to Europe in 2017 to lead MAN Truck & Bus Slovenia as its Managing Director.

Claus Wallenstein has been the President of the Management Board of MAN Truck & Bus Polska since August 2022. He is also responsible for the Central East cluster, which includes 8 markets: Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and Moldova. MAN Truck & Bus Poland received the status of Lead NSC, i.e. a national sales company that coordinates and supports the work of the other 7 countries.


Olga Żarkowska,

dyrektor HR, prokurent

Olga Żarkowska zdobyła wykształcenie na kierunkach Filologia Angielska oraz Prawo i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z uwzględnieniem Standardów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją przygodę z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi rozpoczęła 18 lat temu a z branżą samochodową związała się w roku 2002.

W latach 2002-2005 jako Asystent Dyrektora Personalnego związana była z Federal Mogul, międzynarodowym koncernem produkcyjnym branży motoryzacyjnej, producentem wysoko cenionych komponentów motoryzacyjnych m.in. dla Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel/GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

W latach 2005-2013 dołączyła do zespołu Kongsberg Automotive (KA) norweskiego holdingu, który od ponad 50 lat działa w sektorze motoryzacyjnym i którego komponenty są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: BMW, Audi, Toyota, Land Rover i Porsche, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Personalnego.

W latach 2013-2016 zajmowała stanowisko Dyrektora HR dla polskiej sekcji samochodowej japońskiej firmy Sumitomo Corporation będącej jednym z największych na świecie koncernów handlowo-dystrybucyjnych będąc odpowiedzialną za kompleksową działalności HR w całej Grupie w Polsce tworzonej przez Summit Motors Poland oraz Summit Auto Poland.

Do firmy MAN Truck & Bus Poland dołączyła w 2016 roku obejmując stanowisko Dyrektora Personalnego.

Od 1 września 2022 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Produktu w obszarze autobusów.

HR Director, Commercial proxy

Olga Żarkowska was gratuated in English Philology and Law and additionally completed post-graduate studies in the area of Human Resource Management, including European Standards at the Warsaw School of Economics.

She started her adventure with human resource management 18 years ago and in 2002 she joined the automotive industry.

In the years 2002-2005, as the HR Director Assistant, she worked for Federal Mogul, an international manufacturing concern of the automotive industry, and a producer of highly valued automotive components, including for Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel / GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

In 2005-2013, she joined the Kongsberg Automotive (KA) team of a Norwegian holding company that has been operating in the automotive sector for over 50 years and whose components are installed in most vehicles in the world, such brands as: BMW, Audi, Toyota, Land Rover and Porsche, where she took the position of the Human Resources Director.

In the years 2013-2016 she was HR Director for the Polish automotive section of the Japanese company Sumitomo Corporation, one of the world's largest trading and distribution concerns, being responsible for the comprehensive HR activity in the entire Group in Poland created by Summit Motors Poland and Summit Auto Poland.

She joined MAN Truck & Bus Poland in 2016 with the position of Human Resources Director. She has been holding the position of Proxy in our company since 2019.

From 1st September she is in charge of sales & product bus department.


Małgorzata Durda

Dyrektor Serwisu

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Manager operacyjny z doświadczeniem w sprzedaży, rozwoju sieci dealerskiej i serwisowej, zarządzaniu projektami i restrukturyzacją.

Od 1995 związana z branżą motoryzacyjną w różnych obszarach. W Volvo Trucks pracowała jako koordynator części zamiennych, menadżer obsługi posprzedażnej i dyrektor części zamiennych. Następnie w Volvo Truck Corporation Europe uczestniczyła w projekcie rozwoju sieci dealerskiej. Od 2007 r. w Volvo Bus pełniła funkcję kontrolera biznesowego w rejonie Europy Wschodniej, a od 2011 r. - dyrektora rynku autobusowego odpowiedzialnego za PL, LT, LV,EE.

Do zespołu MAN Truck & Bus Polska dołączyła w sierpniu 2019 r. jako dyrektor produktu i sprzedaży autobusów. Obecnie pełni funkcję dyrektora serwisu.

Customer Service Director

A graduate of the Warsaw University of Technology (PW), later awarded MBA at the Business School there. Małgorzata is an operations manager well experienced in sales, dealer/service network development, project management, and restructuring programmes.

She has been involved in the automotive industry across different areas since 1995. At Volvo Trucks, she was Parts Coordinator, Aftersales Manager, and then Parts Director. Later at Volvo Truck Corporation Europe, she was involved in a dealer network development project. When hired at Volvo Bus in 2007, she was Business Controller for Eastern Europe and, in 2011, became the Bus Market Director in charge of PL, LT, LV and EE.

She has joined MAN Truck & Bus Poland team in August 2019 as Product & Bus Sales Director. Today she is the Customer Service Director.


Michał Fiuta

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Michał Fiuta uzyskał tytuł Magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na wydziale Ekonomii. Od grudnia 2013 jest członkiem ACCA.

Swoją pracę zawodową zaczął w audycie finansowym w firmie PricewaterhouseCoopers, gdzie pracował do końca 2009 roku.

W latach 2010-2011 w firmie Royal Bank of Scotland NV był analitykiem, a następnie starszym analitykiem finansowym w zespole Group Treasury. W tym okresie miał m.in. okazję uczestniczyć w projekcie przejęcia przez Grupę RBS zorganizowanej części banku ABN Amro.

W roku 2011 dołączył do MAN Truck & Bus Polska, początkowo jako regionalny kontroler finansowy, odpowiedzialny za 3 spółki sprzedażowe (Polska, Czechy i Słowacja) oraz 7 krajów importerskich. W następnych latach był odpowiedzialny między innymi za dział controllingu oraz zakupów.

W styczniu 2019 roku objął funkcję Dyrektora Finansowego w spółce MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. na Węgrzech, a od października 2019 roku w MAN Truck & Bus Polska objął funkcję Dyrektora Finansowego.

Od 1 lipca 2021 jest również odpowiedzialny za finanse w obszarze Central East, w skład którego wchodzi 8 rynków: Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Mołdawia. MAN Truck & Bus Polska otrzymała status Lead NSC, czyli krajowej spółki sprzedażowej, która koordynuje i wspiera prace pozostałych 7 krajów.

Finance Director, Member of Board

Michał Fiuta holds a Master's degree at the Maria Curie-Skłodowska University in the Faculty of Economics. He has been a member of ACCA since December 2013.

He began his professional career in auditing services at PricewaterhouseCoopers, where he wored until the end of 2009.

In 2010-2011 at Royal Bank of Scotland NV he was an analyst and then a senior analyst in the Treasury Group team. During this period he took part in the project of the takeover by the RBS Group of an organized part of the ABN Amro bank.

In 2011, he joined MAN Truck & Bus Polska, initially as a regional financial controller, responsible for 3 sales companies (Poland, the Czech Republic and Slovakia) and 7 importing countries. In the following years he was responsible, among others, for the controlling and purchasing department.

In January 2019, he became the Financial Director at MAN Kamion and Busz Kereskedelmi Kft. In Hungary, and from October 2019 at MAN Truck & Bus Polska as the Financial Director.

From July 1, 2021, he is also responsible for finance of the Central East cluster, which includes 8 markets: Poland, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and Moldova. MAN Truck & Bus Poland received the status of Lead NSC, i.e. a national sales company that coordinates and supports the work of the other 7 countries.


Bernard Wieruszewski

Dyrektor ds. produktu i sprzedaży pojazdów ciężarowych, prokurent

Bernard Wieruszewski Absolwent Politechniki Wrocławskiej, MBA

Całe życie zawodowe związany z branżą pojazdów ciężarowych. Po sześcioletniej przygodzie w Scanii od 2001 roku związany z marką MAN.

W 2011 roku przejął odpowiedzialność za rozwój produktu i sprzedaż pojazdów ciężarowych w MAN Truck & Bus Polska.

Comercial proxy, head of truck sales

Graduate of the Wrocław University of Technology, MBA

All professional life associated with the truck industry. After six years of adventure with Scania, he has been associated with the MAN brand since 2001.

In 2011, he took over the responsibility for product development and sales of trucks in MAN Truck & Bus Polska.


Grzegorz Rogalewicz

Dyrektor ds. Sprzedaży i Produktu VAN, prokurent

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a także Ecole Supérieur d'ingénieur de Marseille we Francji. Ukończył również studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania oraz MBE w Hutchinson Institute.

Z motoryzacją związany od początku swojej aktywności zawodowej. Zaczynał w wielomarkowym, niderlandzkim dealerstwie General Motors w centralnej Polsce, gdzie pełnił kolejno funkcje Kierownika Sprzedaży, Dyrektora i Dealer Operatora. Został również wybrany na członka Rady Franchise Chevrolet Polska. Następnie związany z Mercedes-Benz Warszawa, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Vans i Prokurenta.

Do MAN dołączył w 2015 roku, współtworząc nowy dział MAN VAN.

Product & Sales VAN Director, Commercial Proxy

Graduate of the Faculty of Mechanical Engineering of the Lodz University of Technology and Ecole Supérieur d'ingénieur de Marseille in France. He has also completed postgraduate studies in the field of Organization and Management, as well as the MBE training at the Hutchinson Institute.

He has been involved in the automotive industry since the beginning of his professional carrier. He started in a multi-make Dutch dealership of General Motors in central Poland, where he held the position of Sales Manager, Director, and Operator Dealer in succession. He was also elected a member of the Chevrolet Poland Franchise Board. Then he was associated with Mercedes-Benz Warsaw, where he worked as a Vans Director and Commercial Proxy.

He joined MAN in 2015, co-creating the new MAN VAN department.

Więcej informacji? Tutaj je znajdziesz!

Kontakt

Beata Galas
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
+ 48 795 586 801
Beata.Galas@man.eu

Doradztwo? Najlepiej osobiście: