MAN Slovensko

Ochrana údajů

1. Všeobecné informácie

a) Úvod

Ochrana vašich práv na súkromie počas spracovania osobných údajov je pre spoločnosť MAN prvoradá. S údajmi získanými prostredníctvom používania našej webovej stránky sa zaobchádza v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádza spoločnosť zodpovedná za spracovanie údajov.

Okrem toho sa spoločnosti skupiny MAN zaviazali zabezpečiť komplexnú a jednotnú ochranu osobných údajov prostredníctvom implementácie záväznej politiky skupiny. V rámci skupiny MAN sa tak zabezpečuje úroveň ochrany na celom svete, ktorá je porovnateľná s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii.

Okrem toho sú naši zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť a chrániť všetky osobné údaje, ktoré im boli sprístupnené.

b) Zodpovedná strana a kontaktná osoba

Zodpovednou stranou za vaše údaje podľa právnych predpisov o ochrane údajov je spoločnosť zo skupiny MAN, ktorá prevádzkuje webovú stránku, ktorú navštevujete.

V prípade akýchkoľvek všeobecných otázok alebo otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte na príslušnú kontaktnú osobu uvedenú v časti "Kontakt" alebo v tiráži. Môžete sa obrátiť aj na oddelenie ochrany údajov skupiny, ktoré vašu otázku postúpi zodpovedným osobám.

2. Informácie o tejto webovej lokalite

Týmto oznámením o ochrane údajov vám poskytujeme informácie o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi a ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame pri návšteve tejto webovej stránky.

"Osobné údaje" sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej či viacerých konkrétnych charakteristík, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Účelom tejto a ďalších webových stránok je poskytnúť vám informácie o vybraných spoločnostiach skupiny MAN.

Nasledujúce informácie sa nevzťahujú na spoločnosti, ktoré spoločnosť MAN nevlastní ani nekontroluje, a nevzťahujú sa na osoby, ktoré spoločnosť MAN nezamestnáva ani neinštruuje.

3. Zhromažďovanie všeobecných informácií a anonymných údajov o používaní

Pri návšteve našej webovej stránky sa automaticky zhromažďujú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie obsahujú typ použitého webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, našu webovú stránku, ktorú ste navštívili, ako aj technické informácie o vašej návšteve (metóda https/http, verzia https/http, stavový kód https/http, dĺžka prenesených údajov). Ide len o informácie, na základe ktorých nie je možné vyvodiť závery o vašej osobe. Tieto údaje sa generujú aj počas prístupu na každú inú webovú stránku na internete. Nejde teda o špecifickú funkciu tejto webovej stránky.

Informácie tohto typu sa zhromažďujú len v anonymizovanej forme a vyhodnocujú sa nami štatisticky. Čím lepšie pochopíme vaše požiadavky, tým rýchlejšie nájdete požadované informácie na našich webových stránkach.

4. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

a) Jednoduchá navigácia na webovej lokalite

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne ukladajú vašu IP adresu použitú na prístup, ako aj dátum a čas návštevy.

b) Používanie webových aplikácií

Pri používaní našich webových aplikácií sa môžu ukladať aj informácie, ktoré sú potrebné na efektívne používanie tejto aplikácie.

c) Registrácia pomocou online formulárov

Ostatné osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a pokiaľ je to potrebné na príslušný účel, napríklad v rámci registrácie, predplatného, dotazníka alebo súťaže.

d) Používanie súborov cookie

Súbor cookie je malý súbor údajov, ktorý sa ukladá vo vašom zariadení. Obsahuje údaje, ako sú osobné nastavenia stránky a informácie o prihlásení. Tento súbor údajov vytvára webový server, s ktorým váš webový prehliadač nadviazal spojenie, a tento súbor údajov sa vám následne odošle. Vo všeobecnosti používame súbory cookie na analýzu záujmu o naše webové stránky, ako aj na zlepšenie používateľskej prívetivosti našich webových stránok. Na naše webové stránky môžete zásadne pristupovať aj bez súborov cookie. Ak však chcete naše webové stránky pohodlne využívať v plnom rozsahu, mali by ste akceptovať súbory cookie, ktoré umožňujú používanie určitých funkcií alebo ktoré uľahčujú ich používanie. Spoločnosť MAN používa súbory cookie na to, aby boli jej webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne informácie týkajúce sa konkrétnych osôb.

Ak sú nastavenia vášho prehliadača nastavené na prijímanie súborov cookie, používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním týchto súborov cookie. Väčšina prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie všetkých súborov cookie. Máte však možnosť nakonfigurovať prehliadač tak, aby sa súbory cookie zobrazovali pred ich uložením, alebo aby sa prijímali alebo odmietali len niektoré súbory cookie, alebo aby sa súbory cookie odmietali všeobecne.

Radi by sme upozornili, že zmeny nastavení sa týkajú len príslušného prehliadača. Ak používate iné prehliadače alebo prejdete na iné zariadenie, je potrebné nastavenia nakonfigurovať znova. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pamäťového média. Informácie o nastaveniach súborov cookie a ich zmene, ako aj o vymazaní súborov cookie nájdete v nápovede svojho webového prehliadača.

Nasleduje zoznam najbežnejších typov súborov cookie a ich účel.

Súbory cookie relácie

Počas vašej aktivity na webovej lokalite sa v pamäti vášho počítača dočasne ukladá súbor cookie relácie. Tu sa ukladá ID relácie, aby ste sa napríklad nemuseli pri každej zmene webovej stránky znovu prihlasovať. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite, alebo ich platnosť vyprší hneď, ako automaticky vyprší vaša relácia.

Trvalé alebo protokolové súbory cookie

Trvalý alebo protokolový súbor cookie ukladá súbor vo vašom počítači na dobu definovanú dátumom platnosti súboru. Vďaka týmto súborom cookie si webové stránky pamätajú vaše informácie a nastavenia pre vašu ďalšiu návštevu. Výsledkom je rýchlejší a pohodlnejší prístup, pretože nemusíte napríklad znovu konfigurovať jazykové nastavenia nášho portálu. Po uplynutí dátumu platnosti sa súbor cookie automaticky vymaže, keď navštívite webovú lokalitu, ktorá ho vytvorila.

Súbory cookie prvej strany

Tieto súbory nastavuje samotná webová stránka (rovnaká doména ako v adresnom riadku prehliadača) a môže ich čítať len táto webová stránka. Tieto súbory cookie sa zvyčajne používajú na ukladanie informácií (napr. vašich nastavení), ktoré sa potom použijú pri ďalšej návšteve webovej lokality.

Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán pochádzajú od iných poskytovateľov ako od prevádzkovateľa webovej stránky. Môžu sa používať napríklad na zhromažďovanie informácií pre reklamu, obsah definovaný používateľom a webové štatistiky.

e) Google Analytics - spracovanie údajov spoločnosťou Google

Naša webová lokalita využíva službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používa aj súbory cookie. Ide o súbory cookie od samotnej spoločnosti Google (súbory cookie služby Google Analytics) a tzv. súbory cookie poskytovateľov tretích strán (súbory cookie dvojitého kliknutia). Informácie o tom, ako používate našu webovú lokalitu (vrátane vašej IP adresy), ktoré sa zhromažďujú pomocou súborov cookie, sa prenášajú na server spoločnosti Google Inc. v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky pre nás, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky pre nás a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu, najmä funkcií pre zobrazovanie reklamy, ako je remarketing, správy o zobrazeniach v zobrazovacej sieti Google, integrácia správcov kampaní dvojitého kliknutia alebo správy Google Analytics pre služby podľa demografických charakteristík a záujmov. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže používať vaše údaje na účely vytvárania profilu a spájať informácie s inými údajmi zo zdrojov, ako sú napríklad účty Google.

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromažďuje, vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Radi by sme upozornili, že v záujme zlepšenia ochrany údajov naša webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením "anonymizeIp()", takže adresy IP sa zaznamenávajú a ďalej spracúvajú len v skrátenej podobe, aby sa zabránilo ich priamemu prepojeniu s konkrétnou osobou počas analýzy používania našej webovej stránky. Používanie súborov cookie služby Google Analytics môžete odmietnuť výberom rozšírenia svojho prehliadača. Týmto spôsobom môžete uplatniť svoje právo odmietnuť zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov službou Google Analytics s budúcou účinnosťou. Na tento účel si môžete do svojho prehliadača nainštalovať deaktivačný doplnok od Google Analytics. Tým sa zabráni tomu, aby služba Google Analytics ukladala informácie o vašich návštevách webových stránok.

Ďalšie informácie, ako aj informácie o stiahnutí a inštalácii tohto deaktivačného doplnku nájdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Alternatívne a navyše pre používateľov s mobilnými zariadeniami môžete použiť súbor cookie opt-out. Môžete použiť tento odkaz a potom sa nastaví súbor cookie, čo znamená, že vaša aktivita už nebude zaznamenávaná službou Google Analytics.

Službu Google Analytics môžete deaktivovať pre zobrazovanie reklamy a prispôsobiť reklamy v zobrazovacej sieti Google prístupom k nastaveniam reklamy: https://www.google.de/settings/ads .

f) Google DoubleClick

Služba DoubleClick by Google je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba DoubleClick by Google používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. V tomto prípade sa vášmu prehliadaču priradí pseudonymné identifikačné číslo (ID), ktoré slúži na kontrolu toho, ktoré reklamy boli zobrazené vo vašom prehliadači a ktoré reklamy boli vyvolané. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam iba umiestňovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete. Informácie vygenerované súbormi cookie prenáša spoločnosť Google na server v USA, kde sa analyzujú a ukladajú. Údaje spoločnosť Google prenáša tretím stranám len z dôvodu zákonných požiadaviek alebo v rámci zmluvného spracovania údajov. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať vaše údaje s inými údajmi, ktoré zachytáva.

Používaním našich webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromažďuje, ako aj so spracovaním údajov vyššie uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušnou konfiguráciou nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby sa údaje vytvorené súbormi cookie a údaje súvisiace s používaním webových stránok odosielali spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom v položke DoubleClick deactivation add-on.

g) Google reCaptcha

Táto stránka používa reCaptcha, službu spoločnosti Google Inc,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), na bezpečnostné účely. Táto služba určuje, či údaje zadané do internetového formulára boli zadané osobou alebo boli zadané podvodne automatizovaným strojovým spracovaním. V tomto prípade sa vaša predtým skrátená IP adresa a všetky ostatné údaje potrebné pre túto službu prenášajú spoločnosti Google. Úplná IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam sa skracuje len vo výnimočných prípadoch. Všetky údaje prenášané vaším prehliadačom v rámci reCaptcha sa nekombinujú so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

h) Integrácia doplnkov sociálnych médií (Facebook, Twitter)

Zásuvné moduly sú počítačové programy, ktoré sú integrované do iného softvérového produktu, napríklad webovej stránky, a ktoré tak rozširujú jej funkčnosť. Takmer všetky zásuvné moduly, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sú vývojom prevádzkovateľov sietí sociálnych médií. Základnou funkciou týchto sietí je poskytnúť používateľom interakčnú a komunikačnú platformu, ktorá je zvyčajne bezplatná.

Integrácia zásuvných modulov sociálnych médií však vedie k tomu, že tieto služby zachytia vašu IP adresu a ďalšie údaje o transakciách (spravidla dátum, čas, adresu URL a prehliadač) už len tým, že vyvoláte príslušnú stránku - bez toho, aby ste klikli na zásuvný modul. To platí tak pre registrovaných používateľov príslušnej služby, ako aj pre návštevníkov webovej stránky, ktorí nie sú zaregistrovaní v príslušnej službe s účtom, a teda so súhlasom s príslušnými podmienkami používania. Zásuvné moduly sociálnych médií spravidla používajú aj súbory cookie (pozri bod d) na identifikáciu návštevníkov webovej lokality. Tieto súbory cookie sa ukladajú na váš lokálny disk navštívenej webovej stránky a vyvolávajú sa pri opätovnej návšteve webovej stránky. Identifikátory týchto súborov cookie sa automaticky prenášajú na servery príslušnej služby pri každej návšteve webovej stránky s príslušným zásuvným modulom, a to aj bez aktívneho používania zásuvného modulu. Vďaka prepojeniu ID jednotlivých súborov cookie s webovými stránkami navštívenými v minulosti je možné sledovať správanie pri prehliadaní (profilovanie). Prostredníctvom zhromažďovania vyššie uvedených údajov o transakciách by bolo možné napríklad určiť, ako dlho sa používateľ s daným súborom cookie zdržal na ktorej webovej stránke. Týmto spôsobom by služby sociálnych médií mohli zaznamenávať vaše aktivity na internete.

Aby sme tomu zabránili a lepšie chránili vaše súkromie, naša webová stránka používa metódu 2 kliknutí, iniciatívu spoločnosti heise.de (tam nájdete aj ďalšie informácie). Na našej webovej stránke sú vložené len deaktivované tlačidlá, ktoré nenadväzujú kontakt so službami patriacimi k sociálnym zásuvným modulom, a preto nemôžu pri vyvolaní našich webových stránok odovzdávať žiadne údaje.

Až keď kliknete na jedno z tlačidiel, aktivujete ho a vyjadríte súhlas s komunikáciou so službou Facebook alebo Twitter. Druhým kliknutím potom môžete okamžite zdieľať obsah. Ak ste už prihlásení v jednej zo sociálnych sietí, ktorej sociálny doplnok chcete použiť, prebehne to v prípade Facebooku bez toho, aby sa zobrazilo ďalšie okno. V prípade Twitteru sa zobrazí vyskakovacie okno, v ktorom môžete ešte upraviť text tweetu.

Ak sa rozhodnete aktivovať a používať sociálny doplnok, vopred sa informujte o tom, ako príslušný poskytovateľ spracúva vaše údaje a aké sú jeho zásady ochrany osobných údajov ( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Poznámka: Aktivácia tlačidiel sa vzťahuje len na vyvolanú stránku a vybranú službu.

Tlačidlá súhlasu môžete trvalo aktivovať aj v časti Nastavenia (kliknite na ikonu ozubeného kolieska). Ak chcete aktivovať sociálne siete, stačí zaškrtnúť príslušné políčko (políčka). Túto automatickú funkciu môžete samozrejme kedykoľvek zrušiť aj prostredníctvom ikony ozubeného kolieska.

Nasleduje stručný opis zásuvných modulov sociálnych sietí integrovaných na našej stránke.

Facebook

Facebook je sociálna sieť spoločnosti Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Írsko). Na našej webovej stránke sme zakomponovali rôzne funkcie Facebooku (napríklad "páči sa mi to", "zdieľať"). Funkcie Facebooku sú označené logom Facebooku. V závislosti od typu funkcie môžu byť pridané ďalšie funkcie (napríklad "páči sa mi", "odporúčam"). Pomocou tlačidla "páči sa mi to" môžete svojim priateľom a používateľom Facebooku oznámiť, ktoré články sa vám páčia/odporúčajú. Ak ste si ako používateľ Facebooku pridali lištu odporúčaní na Facebooku do svojich aplikácií na Facebooku, automaticky zverejníte svoju čitateľskú aktivitu na Facebooku vo svojom newsfeede a na svojej časovej osi, akonáhle sa otvorí lišta odporúčaní na našej webovej stránke. Na Facebooku sa potom ľudia, ktorých ste pri inštalácii aplikácie autorizovali, dozvedia, ktoré naše články práve čítate alebo ktorý obsah na našej webovej lokalite používate. Jednotlivé záznamy, ako aj samotnú aplikáciu môžete kedykoľvek opäť odstrániť na Facebooku. Používateľove "lajky" na Facebooku sa synchronizujú aj s príspevkami a článkami na našej stránke, pokiaľ je používateľ prihlásený na našu webovú stránku prostredníctvom Facebooku. Prostredníctvom integrácie tlačidla Facebook na našej webovej stránke sa vytvorí priame spojenie prehliadača alebo aplikácie so servermi Facebooku a odtiaľ sa načíta tlačidlo pre príslušnú funkciu Facebooku. Ako už bolo spomenuté na začiatku, tu sa na Facebook prenášajú informácie, napríklad že bola vyvolaná príslušná internetová stránka alebo že bola použitá určitá služba. Ak sami aktívne používate funkciu Facebooku, napríklad kliknete na tlačidlo "páči sa mi to", je možné, že Facebook spracúva ďalšie údaje vrátane osobných údajov. Facebook tak môže napríklad umiestniť súbor cookie, pomocou ktorého zistí, že ste už v minulosti použili tlačidlo "páči sa mi to" na iných internetových stránkach, ktoré majú tiež integrované tlačidlá Facebooku. Ak ste ako používateľ Facebooku zároveň prihlásený na Facebooku, je možné priradiť prístup k stránke aj vášmu profilu na Facebooku. Ak kliknete na integrované tlačidlá Facebooku a následne sa prihlásite na Facebook (alebo ste už prihlásení), informácie "páči sa mi" alebo "odporúčam" sa môžu v krátkej forme zverejniť napríklad na Facebooku vo vašom profile a na vašej časovej osi. Týmto spôsobom môže Facebook prípadne zhromažďovať a ukladať ďalšie údaje o používaní. Výsledkom môžu byť profily používateľov Facebooku, ktoré presahujú rámec toho, čo na Facebooku sami odhalíte. Ak ste nedeaktivovali vložené sociálne pluginy, ale napriek tomu chcete zabrániť tomu, aby spoločnosť Facebook priradila vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského konta na Facebooku pred návštevou našej webovej stránky. Podrobné informácie o tom, ktoré údaje Facebook zhromažďuje na vlastné účely, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook; tam nájdete aj ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook a o vašich súvisiacich právach. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Twitter

Twitter je mikroblogovacia služba americkej spoločnosti Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Prostredníctvom tlačidla Twitter sa z vášho prehliadača vytvorí aj priame spojenie so servermi spoločnosti Twitter a tlačidlo sa načíta odtiaľ. Pritom sa do spoločnosti Twitter prenáša informácia, že bola vyvolaná príslušná internetová stránka. Aj keď nie ste prihlásení, znamená to, že Twitter môže prípadne zhromažďovať a tiež ukladať údaje o používaní. Ak kliknete na tlačidlá Twitter a "tweetnete" informácie prostredníctvom otvoreného okna Twitter, prenesiete tweetované informácie do Twitteru. Tieto informácie sa potom zverejnia vo vašom profile používateľa Twitter. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov, vyhodnocovaní a spracúvaní vašich údajov spoločnosťou Twitter, ako aj o vašich súvisiacich právach nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter, ktoré sú k dispozícii tu: http://twitter.com/privacy .

i) Používanie databázy GeoLite2 a GeoIP2 na určovanie geografickej polohy

Na tejto webovej lokalite sa používa databáza GeoLite2 alebo GeoIP2, ktorú poskytuje poskytovateľ MaxMind Inc. a ktorá je umiestnená v spoločnosti MAN alebo u poskytovateľov tretích strán. V databáze GeoLite2 alebo GeoIP2 sa použitým IP adresám priraďujú približné údaje o polohe/geolokácii na základe krajiny, z ktorej adresa IP pochádza. Na zlepšenie výsledkov vyhľadávania, poskytnutie vhodnejších informácií a na prednastavenie konfigurácií webových stránok, ktoré vám spríjemnia návštevu našich stránok (napr. jazykové nastavenia), sa prostredníctvom databázy GeoLite2 alebo GeoIP2 prenesie s vašou IP adresou aj konkrétnejšie prispôsobená krajina pôvodu. Počas tohto procesu sa neposkytujú žiadne osobné údaje tretím stranám.

j) Salesforce Pardot

Na našu službu zasielania e-mailových noviniek, na poskytovanie vstupných stránok a na ponuku formulárov, ktoré môžete použiť na kontakt s nami, používame Salesforce Pardot. Salesforce Pardot je softvérový balík, ktorý sa nachádza na adrese Salesforce.com Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

Vo všeobecnosti nám Salesforce Pardot v kombinácii so súborom cookie umožňuje rozpoznať vás ako návštevníka webovej lokality. To nám umožňuje ponúknuť vám lepšie, pohodlnejšie a ešte viac personalizované služby. Ak sú tieto údaje k dispozícii, budú prepojené s existujúcim zákazníckym profilom, čo nám v prípade potreby umožní poskytnúť vám osobné a individuálne poradenstvo. Pokiaľ Salesforce Pardot spracúva osobné údaje, spracúvanie prebieha výlučne v našom mene a podľa našich pokynov.

Pardot umiestňuje trvalý súbor cookie, ak vo vašom zariadení nie je uložený žiadny súbor cookie. Súbor cookie Pardot budeme prípadne používať na analýzu vášho používania našich stránok, aby sme ich mohli neustále zlepšovať. E-maily odosielané prostredníctvom služby Pardot používajú technológie na sledovanie. Tieto údaje využívame predovšetkým na to, aby sme zistili, ktoré témy vás zaujímajú, a to analýzou toho, či sú naše e-maily otvorené a na ktoré odkazy klikáte. Tieto informácie používame na zlepšenie e-mailov, ktoré vám posielame, a služieb, ktoré poskytujeme.

Rešpektujeme iniciatívu "Nesledovať". Túto možnosť môžete nakonfigurovať vo svojom prehliadači. Ak je táto možnosť povolená, Pardot nebude vykonávať sledovanie na základe súborov cookie. Prípadne môžete z počítača vymazať všetky súbory cookie alebo nakonfigurovať prehliadač tak, aby blokoval všetky súbory cookie alebo vás pred nastavením súboru cookie varoval. Ak neprijmete súbory cookie, nebudete môcť používať niektoré naše služby.

k) Vkladanie videí

Vimeo

Na vkladanie a streamovanie videí na našich webových stránkach používame buď poskytovateľa Vimeo, alebo jeho dcérsku spoločnosť Livestream. Spoločnosť Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo, LLC so sídlom na 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Ak navštívite stránku na našej webovej lokalite, na ktorej je vložené video prostredníctvom doplnku Vimeo, váš prehliadač sa pripojí k serverom spoločnosti Vimeo. Týmto sa spoločnosti Vimeo odošlú informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do služby Vimeo, spoločnosť Vimeo tieto informácie priradí aj priamo k vášmu osobnému používateľskému účtu. Interakcie so zásuvným modulom, ako napríklad kliknutie na tlačidlo spustenia, sa tiež priradia k vášmu účtu Vimeo. Aby ste zabránili tomuto priradeniu, musíte sa pred použitím našej webovej lokality odhlásiť zo svojho účtu Vimeo.

Informácie o ochrane údajov a ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy .

Načítaniu videí Vimeo môžete zabrániť prostredníctvom nastavení prehliadača. Podrobné informácie o postupe nájdete v návode výrobcu vášho prehliadača.

l) Facebook Pixel / Vlastné publiká

Naša webová stránka používa funkciu opätovného marketingu "Facebook Custom Audience", nástroj spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook"). Účelom funkcie "Facebook Custom Audience" je osloviť používateľov Facebooku, ktorí predtým navštívili webové stránky MAN, aby sme im poskytli relevantné informácie o našich produktoch a službách a potenciálne identifikovali nových ľudí podobných tým, ktorí navštívili naše webové stránky. To môže viesť k tomu, že po návšteve webovej lokality man.eu vám budú na Facebooku prezentované marketingové materiály spoločnosti MAN. Na tento účel bol na našej webovej lokalite implementovaný pixel Facebook. Pri návšteve našej webovej lokality pixel Facebooku zhromažďuje informácie a odovzdáva ich súboru cookie tretej strany Facebook vo vašom počítači, ktorý sa používa na pripojenie k serverom Facebooku. To znamená, že technicky neexistuje žiadne priame spojenie medzi pixelom Facebook na webovej lokalite MAN a spoločnosťou Facebook. Zozbierané údaje sa však nepriamo odovzdávajú spoločnosti Facebook prostredníctvom súboru cookie spoločnosti Facebook vo vašom počítači. Za spracovanie týchto údajov sú zodpovedné spoločnosti Facebook a MAN. Takzvaný súbor cookie tretej strany Facebook nainštalovaný vo vašom počítači nie je pre spoločnosť MAN viditeľný a nemôže ho ani zmeniť.

TECHNICKÉ ÚDAJE HLAVIČKY HTTP. Informácie o webovom prehliadači, mieste uloženia stránky, dokumente, odkaze URL, užívateľskom agentovi webového prehliadača a IP adrese (ktoré možno analyzovať len na všeobecnej národnej úrovni v Nemecku podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Facebook).

ÚDAJE ŠPECIFICKÉ PRE PIXEL. Zhromažďujú sa údaje ID pixelu a súbory cookie spoločnosti Facebook, ako aj informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili. Okrem toho tieto údaje obsahujú informácie o vykonaných akciách, ako je žiadosť o skúšobnú jazdu/ponuku, žiadosť o informácie alebo konfigurácia konkrétneho modelu.

SPRACOVANIE ZBIERANÝCH ÚDAJOV Spoločnosť Facebook priraďuje vyššie uvedené zozbierané údaje k vášmu osobnému používateľskému kontu na Facebooku. Spoločnosť MAN tieto údaje neukladá ani nespracúva. Rozpoznávanie je možné pre spoločnosť Facebook (ale nie pre spoločnosť MAN) na rôznych stránkach a prípadne aj na rôznych zariadeniach za predpokladu, že spoločnosť Facebook vám môže priradiť napríklad rôzne zariadenia. Pre spoločnosť MAN vás tak možno identifikovať len nepriamo, čo znamená, že vás ako používateľa Facebooku možno na Facebooku kontaktovať anonymne. Toto priradenie umožňuje prevažne súbor cookie spoločnosti Facebook. Podľa spoločnosti Facebook sa informácie odoslané spoločnosti Facebook prostredníctvom pixelu Facebook v súčasnosti uchovávajú 180 dní a potom sa zašifrujú a anonymizujú. Spoločnosť MAN nemá na tento proces žiadny vplyv. Ďalšie informácie o tom, ako sa vaše údaje zhromažďujú, spracúvajú a používajú, nájdete na Facebooku pod týmito odkazmi: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885/?helpref=hc_fnav a https://www.facebook.com/about/privacy/ . Za informácie poskytnuté spoločnosťou Facebook nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť.

Umiestnenie: Vydavateľstvo Facebook, s. r. o: Facebook Inc.

Informácie o tom, ako odstrániť údaje Facebooku z vášho zariadenia, nájdete na tejto webovej stránke: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

m) Piwik PRO

Ako náš softvér na analýzu webových stránok/aplikácií a nástroj na správu súhlasov používame Piwik PRO Analytics Suite. Údaje o návštevníkoch webových stránok zhromažďujeme na základe súborov cookie. Zhromaždené informácie môžu zahŕňať IP adresu návštevníka, operačný systém, ID prehliadača, aktivitu pri prehliadaní a ďalšie informácie.

Vypočítavame metriky, ako je miera odmietnutia, zobrazenia stránok, relácie a podobne, aby sme pochopili, ako sa naša webová lokalita/aplikácia používa. Môžeme tiež vytvárať profily návštevníkov na základe histórie prehliadania s cieľom analyzovať správanie návštevníkov, zobrazovať personalizovaný obsah a spúšťať online kampane.

Naše riešenie hostujeme na serveri Microsoft Azure v Nemecku a údaje sa uchovávajú 25 mesiacov.

Účel spracovania údajov: Analýza a sledovanie konverzií na základe súhlasu. Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Spoločnosť Piwik PRO neposiela údaje o vás žiadnym ďalším čiastkovým spracovateľom ani tretím stranám a nepoužíva ich na vlastné účely.

n) Nástroj na udeľovanie súhlasu OneTrust

Ako nástroj na udeľovanie súhlasu používame OneTrust. Pomocou tohto softvéru na správu ochrany údajov vám ponúkame možnosť udeliť súhlas s ukladaním súborov cookie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, a zabezpečiť odvolanie súhlasu.

Viac informácií o nástroji Onetrust: OneTrust: zásady ochrany osobných údajov

5. Obmedzenie používania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité len na účel, na ktorý ste nám tieto údaje poskytli.

6. Právny základ spracovania

Právnym základom na používanie a ukladanie vašich osobných údajov je váš súhlas v súlade s čl. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), ako aj v súlade s § 13 ods. 2 zákona o telemédiách (TMG, nemecký zákon o telemédiách). Vaše základné údaje a údaje o používaní spracúvame na základe a v súlade s ustanoveniami § 14 a § 15 TMG, ktoré predstavujú zákonnú povinnosť v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR EÚ, ktorá sa na nás ako na prevádzkovateľa webovej stránky vzťahuje.

7. Prenos osobných údajov

Vzhľadom na používanie prezentovaných funkcií môžu vaše údaje prezerať aj orgány, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách môže byť úroveň ochrany údajov nedostatočná, pretože neexistuje rozhodnutie o primeranosti ochrany údajov od Komisie EÚ a ani iné vhodné záruky ochrany vašich osobných údajov.

Vaše údaje sa do týchto tretích krajín prenášajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 7 GDPR EÚ a § 13 ods. 2 TMG (nemecký zákon o telemédiách) alebo na základe doložiek o výnimke podľa čl. 49 ods. 1 GDPR EÚ, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom aktivácie príslušnej funkcie.

Vaše údaje môžu vidieť aj pridružené spoločnosti z koncernov MAN a VW, ako aj externí poskytovatelia služieb, ktorí zabezpečujú a technicky prevádzkujú túto webovú stránku a systémy s ňou spojené. S týmito spoločnosťami boli uzatvorené zmluvy o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov.

Údaje sa zasielajú len štátnym orgánom a úradom v súlade so záväznými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

8. Ukladanie a vymazávanie údajov

Osobné údaje súvisiace s vašou návštevou našej webovej stránky (pozri body 1 a 2 ) sa uchovávajú dva roky, počítané od momentu otvorenia našej webovej stránky.

Ostatné osobné údaje sa uchovávajú dovtedy, kým sa neodhlásite alebo nás neinformujete, že už nechcete využívať príslušnú funkciu.

Okrem toho sa osobné údaje ukladajú len v prípade zákonných alebo zmluvných povinností uchovávania.

9. Vaše práva

Máte právo byť informovaní o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a právo na opravu svojich údajov. Za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné predpisy, ktoré by stanovovali opak, máte tiež právo na vymazanie a zablokovanie vašich údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu vašich údajov. Okrem toho máte právo na prenosnosť údajov.

Keďže vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na základe vášho súhlasu, máte tiež právo udelený súhlas odvolať. Zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe vášho súhlasu až do jeho odvolania zostáva odvolaním súhlasu nedotknutá.

V prípade potreby musíme pred spracovaním vašich žiadostí overiť vašu totožnosť.

Ak napriek našej snahe o udržiavanie presných a aktuálnych údajov došlo k uloženiu nesprávnych informácií, na základe príslušnej žiadosti tieto informácie opravíme.

V prípade sťažností existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán na ochranu údajov.

10. Bezpečnosť

Spoločnosť MAN chráni vaše údaje pomocou technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako napríklad šifrovanie údajov, sa pravidelne zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.

11. Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Spoločnosť MAN v čase vytvorenia odkazov skontrolovala priamo prepojené webové stránky a presvedčila sa, že na nich nedochádza k porušovaniu právnych predpisov. Spoločnosť MAN však nemá žiadny vplyv na obsah prepojených webových stránok a nie je schopná ich priebežne monitorovať. Spoločnosť MAN preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných webových stránok, ktoré boli po vytvorení odkazu zmenené. Táto dohoda o ochrane údajov sa nevzťahuje na prepojené webové stránky iných poskytovateľov.

12. Rezervácia

S cieľom držať krok s neustálym vývojom internetu môže spoločnosť MAN kedykoľvek upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pričom dodržiava ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Apríl 2023. V7.

Kontakt

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Roznavská 24/A

821 04 Bratislava


Kontakt na tím pre ochranu údajov a uplatnenie práv dotknutej osoby