MAN në Shqipëri

Print

Botues

Kjo faqe interneti është publikuar nga:

MAN Truck & Bus Albania
Rafaelo 2002 Sh.a
Autostrada Tiranë - Durrës, kilometri 16, Vorë, Shqipëri
NIPT : K22113003Q

Tel: +355 4 450 4239
service@man.al

Kjo faqe interneti është e organizuar nga:

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 Mynih"


Qendra kombëtare e Regjistrimit

Regjistruar në Shqipëri me NIPT: K22113003Q


Shënim

Informacioni në këtë faqe interneti monitorohet dhe përditësohet vazhdimisht. As ofruesi dhe as MAN Truck & Bus Albania nuk marrin përsipër përgjegjësi për përmbajtjen dhe as nuk garantojnë aktualitetin, korrektësinë dhe plotësinë e faqeve të cilat janë të lidhura me hyperlinks.

Përmbajtja dhe struktura e kësaj faqeje interneti mbrohen nga e drejta e autorit. Informacioni ose të dhënat, në veçanti tekstet, pjesët e teksteve dhe materialet fotografike ose video, përveç rasteve kur tregohet shprehimisht ndryshe, nuk mund të kopjohen pa pëlqimin paraprak të MAN Truck & Bus SE.

MAN Truck & Bus Albania as nuk është i gatshëm dhe as i detyruar të marrë pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një organi të arbitrazhit konsumator.

© 2023 MAN Truck & Bus Albania