MAN Česká republika

Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

a) Úvod

Ochrana vašich práv na soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost MAN prvořadým zájmem. S údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek je nakládáno v souladu s právními předpisy země, ve které se nachází společnost odpovědná za zpracování údajů.

Kromě toho se společnosti skupiny MAN zavázaly zajistit komplexní a jednotnou ochranu osobních údajů prostřednictvím zavedení závazné koncernové politiky. V rámci skupiny MAN je tak po celém světě zajištěna úroveň ochrany, která je srovnatelná s úrovní ochrany v Německu a Evropské unii.

Kromě toho jsou naši zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost a chránit veškeré osobní údaje, které jim byly zpřístupněny.

b) Odpovědná osoba a kontaktní osoba

Odpovědnou osobou za vaše údaje podle právních předpisů o ochraně osobních údajů je společnost ze skupiny MAN, která provozuje webové stránky, které navštěvujete.

V případě jakýchkoli obecných otázek nebo otázek týkajících se ochrany údajů se obraťte na příslušnou kontaktní osobu uvedenou v části "Kontakt" nebo na otisk. Můžete se také obrátit na oddělení ochrany údajů skupiny, které váš dotaz předá odpovědným osobám.

2. Informace o těchto webových stránkách

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů vám poskytujeme informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji a jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, když navštívíte tyto webové stránky.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud ji lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na jednu či více zvláštních charakteristik, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účelem těchto a dalších webových stránek je poskytnout vám informace o vybraných společnostech skupiny MAN.

Následující informace se nevztahují na společnosti, které společnost MAN nevlastní ani neovládá, a nevztahují se na osoby, které společnost MAN nezaměstnává ani neinstruuje.

3. Shromažďování obecných informací a anonymních údajů o používání

Při návštěvě našich webových stránek jsou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace obsahují typ použitého webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, naši webovou stránku, kterou navštěvujete, a také technické informace o vaší návštěvě (metoda https/http, verze https/http, stavový kód https/http, délka přenesených dat). Jedná se pouze o informace, které neumožňují vyvozovat závěry o vaší osobě. Tyto údaje se generují také při přístupu na každou jinou webovou stránku na internetu. Nejedná se tedy o specifickou funkci této webové stránky.

Informace tohoto typu jsou shromažďovány pouze v anonymizované podobě a jsou námi statisticky vyhodnocovány. Čím lépe porozumíme vašim požadavkům, tím rychleji najdete na našich webových stránkách požadované informace.

4. Shromažďování a zpracování osobních údajů

a) Jednoduchá navigace na webových stránkách

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně ukládají vaši IP adresu použitou pro přístup a také datum a čas návštěvy.

b) Používání webových aplikací

Při používání našich webových aplikací se mohou ukládat také informace, které jsou nezbytné pro efektivní používání této aplikace.

c) Registrace pomocí online formulářů

Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně a pokud je to nutné pro příslušný účel, například v rámci registrace, předplatného, dotazníku nebo soutěže.

d) Používání souborů cookie

Soubor cookie je malý soubor dat, který se ukládá ve vašem zařízení. Obsahuje údaje, jako jsou osobní nastavení stránky a přihlašovací informace. Tuto sadu dat vytváří webový server, se kterým váš prohlížeč navázal spojení, a tato sada dat je vám následně zaslána. Obecně používáme soubory cookie k analýze zájmu o naše webové stránky a také ke zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Na naše webové stránky můžete zásadně přistupovat i bez souborů cookie. Pokud však chcete naše webové stránky pohodlně využívat v plném rozsahu, měli byste přijmout soubory cookie, které umožňují používání určitých funkcí nebo které používání zpříjemňují. Společnost MAN používá soubory cookie k tomu, aby byly její webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Naše soubory cookie neobsahují žádné informace týkající se konkrétních osob.

Pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie, používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání všech souborů cookie. Máte však možnost nastavit prohlížeč tak, aby se soubory cookie zobrazily před jejich uložením, nebo tak, aby byly přijímány či odmítány pouze některé soubory cookie, nebo tak, aby byly soubory cookie odmítány obecně.

Rádi bychom upozornili, že změny nastavení se týkají pouze příslušného prohlížeče. Pokud používáte jiné prohlížeče nebo přejdete na jiné zařízení, je třeba nastavení znovu nakonfigurovat. Soubory cookie můžete také kdykoli vymazat z paměťového média. Informace týkající se nastavení souborů cookie a jejich změny a také vymazání souborů cookie naleznete v nápovědě svého webového prohlížeče.

Níže je uveden seznam nejběžnějších typů souborů cookie a jejich účel.

Soubory cookie relace

V době, kdy jste na webové stránce aktivní, se do paměti vašeho počítače dočasně ukládá soubor cookie relace. Zde se ukládá ID relace, abyste se například nemuseli při každé změně webové stránky znovu přihlašovat. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte, nebo jejich platnost vyprší, jakmile automaticky vyprší vaše relace.

Trvalé nebo protokolové soubory cookie

Trvalý nebo protokolový soubor cookie ukládá soubor ve vašem počítači po dobu definovanou datem vypršení platnosti souboru. Díky těmto souborům cookie si webové stránky pamatují vaše informace a nastavení pro vaši další návštěvu. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější přístup, protože nemusíte například znovu konfigurovat jazykové nastavení našeho portálu. Po uplynutí data platnosti se soubor cookie automaticky vymaže, když navštívíte webovou stránku, která jej vytvořila.

Soubory cookie první strany

Jsou nastaveny samotnou webovou stránkou (stejná doména jako v adresním řádku prohlížeče) a mohou být čteny pouze touto webovou stránkou. Tyto soubory cookie se obvykle používají k ukládání informací (např. vašeho nastavení), které se pak použijí při další návštěvě webové stránky.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran pocházejí od jiných poskytovatelů, než je provozovatel webových stránek. Mohou být použity například ke shromažďování informací pro reklamu, uživatelsky definovaný obsah a webové statistiky.

e) Google Analytics - zpracování dat společností Google

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, která je službou společnosti Google Inc. pro analýzu webových stránek (dále jen "Google"). Služba Google Analytics rovněž používá soubory cookie. Jedná se o soubory cookie od samotné společnosti Google (soubory cookie Google Analytics) a tzv. soubory cookie třetích poskytovatelů (soubory cookie pro dvojí kliknutí). Informace o tom, jak používáte naše webové stránky (včetně vaší IP adresy), shromážděné pomocí souborů cookie, se přenášejí na server společnosti Google Inc. v USA a tam se ukládají. Společnost Google tyto informace použije za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek pro nás, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro nás a pro poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu, zejména funkcí pro zobrazování reklamy, jako je remarketing, zprávy o zobrazeních v zobrazovací síti Google, integrace správců kampaní dvojitého kliknutí nebo zprávy Google Analytics pro služby podle demografických charakteristik a zájmů. Společnost Google může tyto informace předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google může vaše údaje použít pro účely vytváření profilu a sloučit informace s dalšími údaji ze zdrojů, jako jsou účty Google.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromažďuje, výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. Rádi bychom upozornili, že v zájmu lepší ochrany osobních údajů naše webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "anonymizeIp()", takže IP adresy jsou zaznamenávány a dále zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby nemohly být při analýze používání našich webových stránek přímo spojeny s konkrétní osobou. Používání souborů cookie služby Google Analytics můžete odmítnout výběrem rozšíření svého prohlížeče. Tímto způsobem můžete uplatnit své právo odmítnout shromažďování, zpracování a používání údajů službou Google Analytics s budoucí účinností. Za tímto účelem si můžete do svého prohlížeče nainstalovat deaktivační doplněk od Google Analytics. Tím zabráníte tomu, aby služba Google Analytics ukládala informace o vašich návštěvách webových stránek.

Další informace, jakož i informace o stažení a instalaci tohoto deaktivačního doplňku najdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Alternativně a navíc pro uživatele s mobilními zařízeními můžete použít opt-out cookie. Můžete použít tento odkaz a poté bude nastaven soubor cookie, což znamená, že vaše aktivita již nebude zaznamenávána službou Google Analytics.

Službu Google Analytics pro zobrazování reklamy můžete deaktivovat a přizpůsobit reklamy v zobrazovací síti Google přístupem k nastavení reklamy: https://www.google.de/settings/ads .

f) Google DoubleClick

DoubleClick by Google je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba DoubleClick by Google používá soubory cookie k zobrazování relevantních reklam. Jedná se o přiřazení pseudonymního identifikačního čísla (ID) vašemu prohlížeči, které nám pomáhá zapamatovat si, které reklamy jste viděli a na které reklamy jste klikli. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, které by umožňovaly identifikaci. Používání souborů cookie DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerům pouze zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv našich stránek nebo jiných stránek na internetu. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je takové předání nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Společnost Google nebude vaše údaje spojovat s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, můžete však také odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Případně můžete odmítnout používání souborů cookie DoubleClick tak, že navštívíte webové stránky Digital Advertising Alliance na následujícím odkazu.

g) Google reCaptcha

Tyto stránky používají pro účely zabezpečení službu reCaptcha, kterou poskytuje společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Tato služba slouží k určení, zda údaje zadané do internetového formuláře byly zadány osobou, nebo zda byly zadány podvodně automatizovaným strojovým zpracováním. Vaše dříve zkrácená IP adresa a další údaje potřebné pro tuto službu budou předány společnosti Google. Úplná IP adresa je přenášena pouze na server společnosti Google v USA, kde je ve výjimečných případech zkrácena. Údaje předané vaším prohlížečem v rámci služby reCaptcha nebudou kombinovány s jinými údaji společnosti Google. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

h) Integrace doplňků sociálních médií (Facebook, Twitter)

Zásuvné moduly jsou počítačové programy, které jsou integrovány do jiného softwarového produktu, například webové stránky, a které tak rozšiřují její funkčnost. Téměř všechny plug-iny, které jsou v současné době na trhu, jsou vývojem provozovatelů sítí sociálních médií. Základní funkcí těchto sítí je poskytnout uživatelům platformu pro interakci a komunikaci, která je obvykle zdarma.

Integrace zásuvných modulů sociálních sítí však vede k tomu, že vaše IP adresa a další údaje o transakcích (zpravidla datum, čas, adresa URL a prohlížeč) jsou těmito službami zachyceny jen díky tomu, že vyvoláte danou stránku - aniž byste na zásuvný modul klikli. To platí jak pro registrované uživatele dané služby, tak pro návštěvníky webových stránek, kteří nejsou u příslušné služby zaregistrováni s účtem, a tedy s akceptací příslušných podmínek používání. Zásuvné moduly sociálních médií zpravidla používají také soubory cookie (viz bod d) k identifikaci návštěvníků webových stránek. Tyto soubory cookie jsou navštívenou webovou stránkou uloženy na vašem lokálním disku a vyvolány při další návštěvě webové stránky. ID těchto souborů cookie se automaticky přenášejí na servery příslušné služby při každé návštěvě webové stránky s příslušným zásuvným modulem, a to i bez aktivního používání zásuvného modulu. Díky propojení ID jednotlivých souborů cookie s webovými stránkami navštívenými v minulosti je možné sledovat chování při prohlížení (profilování). Prostřednictvím shromažďování výše uvedených transakčních údajů by bylo možné například určit, jak dlouho uživatel s daným souborem cookie strávil na které webové stránce. Tímto způsobem by služby sociálních médií mohly zaznamenávat vaše aktivity na internetu.

Abychom tomu zabránili a lépe chránili vaše soukromí, používají naše webové stránky metodu 2 kliknutí, iniciativu společnosti heise.de (tam také najdete další informace). Naše webové stránky vkládají pouze deaktivovaná tlačítka, která nenavazují kontakt se službami patřícími k sociálním pluginům, a proto nemohou předávat žádné údaje při vyvolání našich webových stránek.

Teprve kliknutím na jedno z tlačítek jej aktivujete a odsouhlasíte komunikaci s Facebookem nebo Twitterem. Druhým kliknutím pak můžete okamžitě sdílet obsah. Pokud jste již přihlášeni k jedné ze sociálních sítí, jejíž sociální zásuvný modul chcete použít, proběhne to pro Facebook bez zobrazení dalšího okna. V případě Twitteru se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém můžete ještě upravit text tweetu.

Pokud se rozhodnete aktivovat a používat zásuvný modul sociální sítě, informujte se předem o tom, jak příslušný poskytovatel zpracovává vaše údaje a jaké jsou jeho zásady ochrany osobních údajů ( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Poznámka: Aktivace tlačítek platí pouze pro vyvolanou stránku a vybranou službu.

Tlačítka souhlasu můžete také trvale aktivovat v části Nastavení (klikněte na ikonu ozubeného kolečka). Pro aktivaci sociálních sítí stačí zaškrtnout příslušné políčko (políčka). Tuto automatickou funkci můžete samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím ikony ozubeného kola.

Následuje stručný popis pluginů sociálních sítí integrovaných na naší stránce.

Facebook

Facebook je sociální síť společnosti Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irsko). Na naši stránku jsme začlenili různé funkce Facebooku (například "to se mi líbí", "sdílet"). Funkce Facebooku jsou označeny logem Facebooku. V závislosti na typu funkce mohou být přidány další funkce (například "líbí se mi", "doporučit"). Pomocí tlačítka "to se mi líbí" můžete svým přátelům a uživatelům Facebooku sdělit, které články se vám líbí/doporučují. Pokud jste si jako uživatelé Facebooku přidali do svých aplikací na Facebooku doporučovací lištu, automaticky zveřejníte svou čtenářskou aktivitu na Facebooku ve svém newsfeedu a na své časové ose, jakmile se otevře doporučovací lišta na našich webových stránkách. Na Facebooku se pak lidé, které jste při instalaci aplikace autorizovali, dozvědí, které naše články právě čtete nebo který obsah na našich webových stránkách používáte. Jednotlivé záznamy i samotnou aplikaci můžete kdykoli opět na Facebooku odstranit. Uživatelské "lajky" na Facebooku jsou rovněž synchronizovány s příspěvky a články na naší stránce, pokud je uživatel přihlášen na naši webovou stránku prostřednictvím Facebooku. Prostřednictvím integrace tlačítka Facebook na naší webové stránce je prohlížečem nebo aplikací navázáno přímé spojení se servery Facebooku a odtud je načteno tlačítko pro příslušnou funkci Facebooku. Jak již bylo zmíněno na začátku, zde se na Facebook přenášejí informace například o tom, že byla vyvolána daná internetová stránka nebo že byla použita určitá služba. Pokud sami aktivně používáte funkci Facebooku, například kliknete na tlačítko "To se mi líbí", je možné, že Facebook zpracovává další údaje, včetně osobních údajů. Facebook tak může například umístit soubor cookie, pomocí kterého zjistí, že jste již v minulosti použili tlačítko "To se mi líbí" na jiných internetových stránkách, které mají rovněž integrovaná tlačítka Facebooku. Pokud jste jako uživatel Facebooku zároveň přihlášeni na Facebooku, je možné přiřadit přístup na stránku také vašemu profilu na Facebooku. Pokud kliknete na integrovaná tlačítka Facebooku a následně se přihlásíte na Facebook (nebo jste již přihlášeni), mohou být informace "líbí se mi" nebo "doporučeno" zveřejněny ve zkrácené podobě na Facebooku například ve vašem profilu a na vaší časové ose. Tímto způsobem může Facebook případně shromažďovat a ukládat další údaje o používání. Výsledkem mohou být profily uživatelů Facebooku, které přesahují rámec toho, co na Facebooku sami odhalíte. Pokud jste nedeaktivovali vložené sociální pluginy, ale přesto byste chtěli zabránit tomu, aby Facebook přiřadil vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek ze svého uživatelského účtu na Facebooku. Které údaje Facebook pro své účely podrobně shromažďuje, se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook; tam také najdete další informace o shromažďování a zpracování údajů společností Facebook a o svých souvisejících právech. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Twitter

Twitter je mikroblogovací služba americké společnosti Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Prostřednictvím tlačítka Twitter je také navázáno přímé spojení z vašeho prohlížeče na servery společnosti Twitter a tlačítko se načítá odtud. Přitom se do společnosti Twitter přenáší informace o tom, že byla vyvolána příslušná internetová stránka. I když nejste přihlášeni, znamená to, že Twitter může případně shromažďovat a také ukládat údaje o používání. Pokud kliknete na tlačítka Twitteru a v otevřeném okně Twitteru "tweetnete" informace, přenesete tweetované informace na Twitter. Tyto informace jsou pak zveřejněny na vašem uživatelském profilu na Twitteru. Další informace o shromažďování údajů a vyhodnocování a zpracování vašich údajů společností Twitter, jakož i o vašich souvisejících právech, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter, které jsou k dispozici zde: http://twitter.com/privacy .

i) Používání databáze GeoLite2 a GeoIP2 pro geolokaci

Na těchto webových stránkách se používá databáze GeoLite2 nebo GeoIP2, kterou poskytuje poskytovatel MaxMind Inc. a která je umístěna u společnosti MAN nebo u poskytovatelů třetích stran. V databázi GeoLite2 nebo GeoIP2 jsou použitým IP adresám přiřazeny přibližné údaje o poloze/geolokaci na základě země, ze které IP adresa pochází. Za účelem zlepšení výsledků vyhledávání, poskytnutí vhodnějších informací a přednastavení konfigurací webových stránek, které vám zpříjemní návštěvu našich stránek (např. jazykové nastavení), se prostřednictvím databáze GeoLite2 nebo GeoIP2 přenáší s vaší IP adresou konkrétněji přizpůsobená země původu. Během tohoto procesu nebudou žádné osobní údaje předávány třetím stranám.

j) Salesforce Pardot

Pro naši službu zasílání e-mailových newsletterů, pro poskytování vstupních stránek a pro nabídku formulářů, pomocí kterých nás můžete kontaktovat, používáme Salesforce Pardot. Salesforce Pardot je softwarová sada umístěná na adrese Salesforce.com Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

Obecně nám Salesforce Pardot v kombinaci se souborem cookie umožňuje rozpoznat vás jako návštěvníka webových stránek. Díky tomu vám můžeme nabídnout lepší, pohodlnější a ještě více personalizované služby. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, budou propojeny s existujícím zákaznickým profilem, což nám v případě potřeby umožní poskytnout vám osobní a individuální poradenství. Pokud Salesforce Pardot zpracovává osobní údaje, zpracování probíhá výhradně naším jménem a podle našich pokynů.

Pokud ve vašem zařízení není uložen žádný soubor cookie, umístí Pardot trvalý soubor cookie. Pardot-Cookie budeme případně používat k analýze vašeho používání našich stránek, abychom je mohli neustále zlepšovat. E-maily odesílané prostřednictvím služby Pardot využívají sledovací technologie. Tyto údaje využíváme především ke zjištění, která témata vás zajímají, a to analýzou toho, zda jsou naše e-maily otevírány a na které odkazy klikáte. Tyto informace používáme ke zlepšování e-mailů, které vám posíláme, a služeb, které poskytujeme.

Respektujeme iniciativu "Nesledovat". Tuto možnost můžete nastavit ve svém prohlížeči. Pokud je tato možnost povolena, Pardot nebude provádět sledování pomocí souborů cookie. Případně můžete také odstranit všechny soubory cookie z počítače nebo nakonfigurovat prohlížeč tak, aby blokoval všechny soubory cookie nebo vás před nastavením souboru cookie varoval. Pokud soubory cookie nepřijmete, nebudete moci využívat některé naše služby.

k) Vkládání videí

Vimeo

Pro vkládání a streamování videí na našich webových stránkách používáme buď poskytovatele Vimeo, nebo jeho dceřinou společnost Livestream. Provozovatelem služby Vimeo je společnost Vimeo, LLC se sídlem na adrese 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Pokud navštívíte stránku na našich webových stránkách, na které je vloženo video prostřednictvím pluginu Vimeo, váš prohlížeč se připojí k serverům společnosti Vimeo. Tím jsou společnosti Vimeo odeslány informace o tom, které stránky jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Vimeo, přiřadí Vimeo tyto informace také přímo k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Interakce se zásuvným modulem, například kliknutí na tlačítko Start, jsou rovněž přiřazeny vašemu účtu Vimeo. Abyste tomuto přiřazení zabránili, musíte se před použitím našich webových stránek odhlásit ze svého účtu Vimeo.

Informace o ochraně osobních údajů a další informace o zpracování údajů společností Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy .

Načítání videí Vimeo lze zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Podrobné informace o postupu najdete v návodu výrobce vašeho prohlížeče.

l) Facebook Pixel / Vlastní publika

Naše webové stránky využívají funkci re-marketingu "Facebook Custom Audience", nástroj společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook"). Účelem funkce "Facebook Custom Audience" je oslovit uživatele Facebooku, kteří již dříve navštívili webové stránky MAN, abychom jim poskytli relevantní informace o našich produktech a službách a případně identifikovali nové osoby podobné těm, které navštívily naše webové stránky. To může vést k tomu, že po návštěvě webových stránek man.eu vám budou na Facebooku prezentovány marketingové materiály společnosti MAN. Za tímto účelem byl na našich webových stránkách implementován Facebook pixel. Při návštěvě našich webových stránek pixel Facebooku shromažďuje informace a předává je souboru cookie třetí strany Facebook ve vašem počítači, který se používá k připojení k serverům Facebooku. To znamená, že technicky neexistuje žádné přímé spojení mezi pixelem Facebooku na webových stránkách MAN a společností Facebook. Shromážděné údaje jsou však nepřímo předávány společnosti Facebook prostřednictvím souboru cookie společnosti Facebook ve vašem počítači. Za zpracování těchto údajů odpovídají společnosti Facebook a MAN. Takzvaný soubor cookie třetí strany Facebook nainstalovaný ve vašem počítači není pro společnost MAN viditelný a nemůže jej ani měnit.

TECHNICKÉ ÚDAJE HTTP HLAVIČKY. Informace o webovém prohlížeči, místě uložení stránky, dokumentu, odkazu URL, user agentu webového prohlížeče a IP adrese (které lze analyzovat pouze na obecné národní úrovni v Německu podle informací poskytnutých společností Facebook).

ÚDAJE SPECIFICKÉ PRO PIXEL. Shromažďují se údaje ID pixelu a soubory cookie společnosti Facebook, jakož i informace o tom, které stránky jste navštívili. Dále údaje obsahují informace o provedených akcích, jako je žádost o zkušební jízdu/nabídku, žádost o informace nebo konfiguraci specifickou pro daný model.

ZPRACOVÁNÍ SBÍRANÝCH ÚDAJŮ Společnost Facebook přiřazuje výše uvedené shromážděné údaje k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Společnost MAN tyto údaje neukládá ani nezpracovává. Rozpoznání je možné pro Facebook (nikoli však pro MAN) napříč stránkami a případně také napříč různými zařízeními, pokud vám Facebook může přiřadit například různá zařízení. Pro společnost MAN jste tak identifikovatelní pouze nepřímo, což znamená, že jako uživatel Facebooku můžete být na Facebooku kontaktováni anonymně. Toto přiřazení je umožněno převážně pomocí souboru cookie společnosti Facebook. Podle společnosti Facebook jsou informace odesílané na Facebook prostřednictvím Facebook pixelu v současné době uchovávány po dobu 180 dní a poté jsou zašifrovány a anonymizovány. Společnost MAN nemá na tento proces žádný vliv. Další informace o tom, jak jsou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány a používány, naleznete na stránkách společnosti Facebook pod následujícími odkazy: https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885/?helpref=hc_fnav a https://www.facebook.com/about/privacy/ . Za informace poskytnuté společností Facebook nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Umístěno: Vydavatelství Facebook, s. r. o: Facebook Inc.

Informace o tom, jak vymazat údaje ze svého zařízení ze sítě Facebook, naleznete na následujících webových stránkách: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

m) Piwik PRO

Jako náš software pro analýzu webových stránek/aplikací a nástroj pro správu souhlasů používáme Piwik PRO Analytics Suite. Údaje o návštěvnících webových stránek shromažďujeme na základě souborů cookie. Shromážděné informace mohou zahrnovat IP adresu návštěvníka, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu při prohlížení a další informace. Podívejte se na rozsah údajů shromažďovaných službou Piwik PRO .

Vypočítáváme metriky, jako je míra odskočení, zobrazení stránek, relace a podobně, abychom pochopili, jak jsou naše webové stránky/aplikace používány. Můžeme také vytvářet profily návštěvníků na základě historie prohlížení, abychom mohli analyzovat chování návštěvníků, zobrazovat personalizovaný obsah a provádět online kampaně.

Naše řešení hostujeme na platformě Microsoft Azure v Německu a data jsou uložena po dobu 25 měsíců.

Účel zpracování údajů: Analýza a sledování konverzí na základě souhlasu. Právní základ: Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Piwik PRO údaje o vás neposílá žádným dalším dílčím zpracovatelům ani třetím stranám a nepoužívá je pro vlastní účely. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Piwik PRO .

n) Souhlasný nástroj OneTrust

Jako nástroj pro udělování souhlasu používáme OneTrust. Pomocí tohoto softwaru pro správu ochrany osobních údajů vám nabízíme možnost udělit souhlas s ukládáním souborů cookie způsobem, který je v souladu s právními předpisy, a zajistit odvolání souhlasu.

Více informací o nástroji Onetrust: Informace o zásadách ochrany osobních údajů OneTrust

5. Omezení používání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze k účelu, pro který jste nám tyto údaje poskytli.

6. Právní základ pro zpracování

Právním základem pro používání a ukládání vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), jakož i v souladu s § 13 odst. 2 zákona o telemediích (TMG, German Telemededia Act). Vaše základní údaje a údaje o používání zpracováváme na základě a v souladu s ustanoveními § 14 a § 15 TMG, které představují zákonnou povinnost ve smyslu čl. 6 odst. 2 zákona o telekomunikacích (TMG). 1 písm. c) nařízení EU GDPR, která se na nás jako na provozovatele webových stránek vztahuje.

7. Předávání osobních údajů

Vzhledem k využívání prezentovaných funkcí mohou vaše údaje zobrazovat i subjekty, které se nacházejí ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V těchto zemích může být úroveň ochrany údajů nedostatečná, protože neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně údajů ani jiné vhodné záruky ochrany vašich osobních údajů.

Vaše údaje jsou do těchto třetích zemí předávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 7 GDPR EU a § 13 odst. 2 TMG (německý zákon o telemédiích) nebo na základě doložek o výjimce podle čl. 49 odst. 1 EU GDPR, které se uplatní prostřednictvím aktivace příslušné funkce.

Vaše údaje mohou vidět také přidružené společnosti z koncernu MAN a VW a externí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují a technicky obsluhují tyto webové stránky a systémy s nimi spojené. S těmito společnostmi byly uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů.

Údaje jsou zasílány pouze státním orgánům a úřadům v souladu se závaznými vnitrostátními právními předpisy.

8. Ukládání a mazání údajů

Osobní údaje spojené s návštěvou našich webových stránek (viz body 1 a 2 ) se ukládají po dobu dvou let, počítanou od okamžiku otevření našich webových stránek.

Ostatní osobní údaje jsou uchovávány do doby, než se odhlásíte z registrace nebo nás informujete, že již nechcete využívat příslušné funkce.

Nad tento rámec jsou osobní údaje ukládány pouze v případě zákonných nebo smluvních povinností uchovávání.

9. Vaše práva

Máte právo být informováni o údajích, které se vás týkají, a právo na opravu svých údajů. Za předpokladu, že neexistují zákonné předpisy, které by stanovily opak, máte rovněž právo na vymazání a zablokování svých údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů.

Vzhledem k tomu, že vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte také právo udělený souhlas odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného na základě vašeho souhlasu, dokud jej neodvoláte, zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

V případě potřeby musíme před zpracováním vašich žádostí ověřit vaši totožnost.

Pokud i přes naši snahu o udržování přesných a aktuálních údajů došlo k uložení nesprávných informací, na základě příslušné žádosti tyto informace opravíme.

V případě stížností existuje možnost obrátit se na orgán dozoru nad ochranou osobních údajů.

10. Zabezpečení

Společnost MAN chrání vaše údaje pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření, jako je šifrování dat, jsou pravidelně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

11. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Společnost MAN přímo odkazované webové stránky v době vytvoření odkazu zkontrolovala a přesvědčila se, že na nich nedochází k porušování právních předpisů. Společnost MAN však nemá žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek a není schopna je průběžně kontrolovat. Společnost MAN proto nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek, které byly po vytvoření odkazu změněny. Tato dohoda o ochraně osobních údajů se nevztahuje na propojené webové stránky jiných poskytovatelů.

12. Rezervace

Aby společnost MAN udržela krok s neustálým vývojem internetu, může toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit při dodržení ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Duben 2023. V7.

Kontakt

Kontakt na tým pro ochranu údajů a pro uplatnění práv subjektu údajů

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Obchodní 120

251 01 Cestlice