MAN en Andorra

Avís legal

Editor

Garatge Nogreda
Nogreda Serveis, S.A.

N.R.T. A702740F

Ctra. de la Comella, nº 24
AD500 Andorra la Vella

Telèfon +376 805 582
Fax +376 860348

gn@garatgenogreda.ad


Termes i condicions legals

Aquest lloc web i la informació continguda en el mateix, té una finalitat merament informativa com a introducció als productes i serveis prestats pel titular, no constituint una oferta o sol·licitud de cap producte o servei. Aquest lloc web no proporciona informació detallada i completa sobre els productes i/o serveis oferts.

Ús del lloc web: La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegador la condició d'usuari del lloc web, la qual cosa implica l'acceptació de les condicions de la versió publicada en el moment de l'entrada al lloc web. Per això es recomana a l'usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. MAN i Garatge Nogreda podran modificar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/ o configuració del lloc web, així com qualsevol o tots els seus continguts. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts d'aquest lloc web de manera correcta, adequada i lícita.

Contingut: MAN i Garatge Nogreda es reserven el dret d'interrompre l'accés al seu lloc web, així com la provisió de qualsevol o tots els continguts facilitats a través d'ella en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per fallades tècniques, de seguretat, de control, de manteniment, de subministrament elèctric o de qualsevol altre motiu. Aquesta interrupció podrà ser temporal o definitiva, en aquest cas els usuaris podrint perdre la informació que hagin emmagatzemat en l'ús del lloc web. En conseqüència, Garatge Nogreda i MAN no garanteixen la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del seu lloc web, ni dels continguts, tant propis com d'altres llocs web als quals es pugui accedir a través d'enllaços, de manera que l'ús dels mateixos per part de l'usuari es realitzi pel seu propi risc i risc , sense que en cap moment pugui responsabilitzar el titular ni editor del lloc web al respecte. MAN TRUCK & BUS SE ni Garatge Nogreda no seran responsables dels danys, perjudicis, reclamacions o despeses de qualsevol tipus, de la informació adquirida o accedida a través del lloc web, virus informàtics, fallades operatives o interrupcions en el servei o de transmissió o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il·lícit o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o vulnerin els drets de MAN, de Garatge Nogreda o de tercers. En qualsevol cas MAN i Garatge Nogreda es comprometen a fer el que sigui necessari per evitar l'existència de continguts il·lícits en aquest lloc web i, si tenen coneixement dels mateixos, eliminar-los o impedir-ne l'accés. No obstant això, no garanteixen la licitud dels continguts facilitats sobre la base de la informació facilitada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.


Nota

Els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com els drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva forma de presentació, aparença i disseny, així com els enllaços establerts des d'ella a altres pàgines, són propietat exclusiva de MAN TRUCK & BUS SE llevat que s'especifiqui el contrari. Els signes distintius (gràfics i word) que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de MAN TRUCK & BUS SE o de les empreses que els llicencien. Qualsevol ús indegut dels mateixos per part d'una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit d'acord amb la legislació vigent. Només per a ús personal i privat, es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web.

La informació d’aquest lloc web es supervisa i actualitza periòdicament. Ni el proveïdor ni MAN Truck & Bus SE es fan responsables ni dels continguts ni de la garantia de puntualitat, correcció i integritat dels llocs web als quals redirigeixen els enllaços.

El contingut i l'estructura d'aquest lloc web estan subjectes a la protecció dels drets d'autor. Per a la reproducció d'informació o dades, en particular l'ús de textos, fragments de textos o material gràfic o audiovisual, llevat que s'indiqui expressament, es requereix l'aprovació prèvia per part de MAN Truck & SE. D'acord amb l'anterior, corresponen a MAN TRUCKS & BUS SE o a les empreses que llicencien drets de propietat intel·lectual i/o industrial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre de naturalesa patrimonial, sobre els signes referits anteriorment; sense perjudici dels drets morals que poguessin correspondre a la seva autoria. L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets declarats i evitar qualsevol acció que pogués perjudicar-los, reservant-se en el seu cas MAN TRUCKS & BUS SE l'exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Garatge Nogreda no està disposat ni està obligat a participar en un procés de resolució de conflictes davant d'un organisme arbitral de consum. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris de la web són regides per la legislació andorrana i qualsevol discrepància al respecte serà resolt pels Tribunals del Principat d'Andorra.

© 2024 Garatge Nogreda