MAN во Македонија

Импресум

Издавач

МАН Импортер Македонија д.о.о.е.л.
Улица 2. број 84, Илинден
МК-1000 Скопје

Тел: 02/ 511 50 80

man@mantruck.mk


Суд за регистрации

Централен регистар на Република Северна Македонија, ЕМБС:6536387
Даночен број: MK4043009502730


Напомена

Информациите на оваа веб-локација постојано се проверуваат и ажурираат. Ниту давателот на услугата ниту МАН Импортер Македонија д.о.о.е.л. не превземаат одговорност за содржината или гарантираат за актуелноста, точноста и целосноста на веб-локациите кои се наведени како референтни хиперврски.

Содржината и структурата на оваа веб-локација подлежат авторски права. Освен доколку е изречно и спротивно наведено, за копирање на овие информации или податоци, особено користењето на текстови, делови од текстови или слики е потребна претходна согласност од MAN Truck & Bus SE.

МАН Импортер Македонија д.о.о.е.л. не изразува желба, ниту е обврзано да учествува во решавање спорови пред тело за решавање спорови на потрошувачи.

© 2024 МАН Импортер Македонија д.о.о.е.л.