MAN Magyarország

ADATVÉDELEM

1. Általános információk

a) Bevezetés

Az Ön személyes jogainak védelme a személyes adatok kezelése során kiemelten fontos a MAN Csoportba tartozó vállalatok számára (a továbbiakban: „MAN”). A személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásainak, valamint azon ország jogszabályainak betartásával kezeljük, amelyben az adatfeldolgozást végző adatkezelő található.

Ezeket a szabályokat kiegészítve az MAN társaságok egy kötelező konszern irányelv alapján egy egységes, átfogó adatvédelemre is kötelezettek. Az MAN Csoporton belül ezáltal világszerte egy olyan védelmi szintet biztosítunk, mely megállja helyét az Európai Unióban is.

Továbbá a munkavállalóink is kötelesek a személyes adatokkal történő bizalmas bánásmódra.

b) Felelős, adatvédelmi tisztségviselő

Az adadvédelmi jogszabályok értelmében a felelős az az MAN társaság, amelyik az Ön adatait egy már létrejött vagy megkötés előtt álló szerződés alapján kezeli.

Adatvédelmi kérdésekben kérjük forduljon adatvédelmi tisztségviselőnkhöz: dr. Francia Balázshoz, Telefon: + 36 30 206-8198 , E-mail: drfrancia.balazs@gmail.com

Információ erről a weboldalról

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatást adunk arról, hogyan kezeljük a személyes adatokat, és mely személyes adatokat gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amikor Ön ezt a weboldalt látogatja.

„Személyes adat”: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. A természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több olyan jellemző alapján, amely kifejezi a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását.

Ennek és más webhelyeknek az a célja, hogy információkat nyújtsanak az MAN Csoport kiválasztott vállalatairól.

A következő információk nem vonatkoznak azokra a vállalatokra, amelyek nem az MAN tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, és nem vonatkoznak azokra az emberekre, akiket az MAN nem alkalmaz vagy nem tartoznak a hatáskörébe.

2. Személyes adatok keletkezése,feldolgozása

a) Célhoz kötöttség, jogalap

Az MAN az Ön személyes adatait a már létrejött vagy megkötés előtt álló szerződéses jogviszony teljesítése céljából kezeli. Ezen összefüggésben az Ön személyes adatait a különböző adatfeldolgozási tevékenységek keretében eltérő célokból kezeljük.

b) Adatforrások

Az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől a már létrejött vagy megkötendő szerződéses jogviszony keretében szerezzük meg.

c) Az adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége

A szerződéses jogviszony teljesítése érdekében Önnek a szükséges személyes adatokat rendelkezésünkre kell bocsátania, e nélkül az MAN nem tudná a törvényes kötelezettségeit illetve magát a szerződést teljesíteni.

d) Célhoz kötöttség és adatkezelési tevékenységek

A következőkben áttekintést nyújtunk az adatkezési tevékenyégeink céljairól:

Piacelemezés és új ügyfelek szerzése

Piacelemzések készítése, vásárokon való részvétel, rendezvényeken történő megjelenés, internetes megjelenés, ügyfél rendezvények, nyereményjátékok és más promociók

Marketingkommunikáció

Hírlevelek, magazinok, terméktájékoztatók, küldése, app-ok készítése

Ajánlatkészítés

Termékkonfiguráció, termék- ill. járműspecifikus szervízajánlatok, finanszírozási ajánlatok, bérleti ajánlatok

Rendelési folyamat lebonyolítása

Megrendelési nyomtatvány kitöltése, fizetési eljárások, fizetési lehetőségek, szállítási és átadási feltételek, törvényes kötelezettségek betartása mint pl. számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat, belső költség és teljesítményszámítások, kontrolling (kifizetések, visszaterhelések, követelések kiegyenlítése), jelentések (pl. adatminőség, irányítási és tervezési célok), értékesítési számok jelentése és tervezése, követeléskezelés végrehajtása

Gyártási folyamatok és a járműminőség optimalizálása

Járműadatok keletkezése (adatok vizsgálata fogyasztási és kopási mértékek csökkentése érdekében) karbantartási és javítási adatok, hibakódok a hibák megállapítása és megelőzése érdekében, járműadatok kiértékelése a szavatossági termékfelelősségi kötelezettségek betartása érdekében (visszahívási akciók), járműadatok elemzése a járműfunkciók, termék és szervízoptimalizásá minőségének javítása érdekében

Termék kiszállítása

Járműátadás

Ügyfélelégedettségi vizsgálat

Ügyfélelégedettségi felmérés, ügyfélpanaszok kezelése

After Sales Marketing

Termék- és szervízoktatások, számítógépes programok, alkalmazások, app-ok készítése

Szervízmegbízások tervezés és lebonyolítása

Javítási szolgáltatások megkönnyítése (pl. online időpontfoglalás)

Járművisszavétel

Visszavásárlási megállapodások, használt jármű börzék

Törvényi kötelezettségek teljesítése

Megőrzési kötelezettségek teljesítése, Megfelelelőségi követelmények teljesítése vizsgálatok által (pl. szankciós listák vizsgálata, pénzmosás) belső ellenőrzési rendszer működtetése és más monitoroási rendszer az üzleti modellek normál működésének biztosítása érdekében.

A kezelt adatokat a következő kategóriákba soroljuk:

 • Betöltött pozíció kapcsolat adatai és a szervezeti egység adatai
 • IT- használati adatok
 • Privát kapcsolati és azonosító adatok
 • Személyes és foglalkozási viszonyok és jellemzők adatai
 • Szerződéses adatok
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal jótállás, szavatosság, termékfelelősség, biztonságosabb üzemeltetés miatt
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal -kényelmi beállítások, multimédia, navigáció- olyan, a járműhasználattal kapcsolatos adatok, amelyek alvázszámmal vagy rendszámmal összeköthetőek és kényelmi beállításokat érintenek, mint pl. ülésbeállítás, beállított rádióadás, klímabeállítások, navigációs adatok, e-mail és SMS kapcsolati adatok stb.
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal – segítő rendszerek, vezetési magatartás stb – Olyan, a járműhasználattal kapcsolatos adatok, amelyek alvázszámmal vagy rendszámmal összeköthetőek – és a vezetési magatartást és a vezetési segédrendszerek használatát érintik
 • Elhelyezkedési adatok
 • Speciális kategória: Kép és videoanyagok

A fent felsorolt adatkezelési tevékenységek a következő jogalapokon nyugszanak:

 • Az érintett beleegyezése egy vagy több meghatározott cél érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Szerződés teljesítése vagy szerződés létrejötte érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Jogi kötelezettség teljesítése érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont)
 • Érdekmérlegelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
  • Az adatkezelő és az érintett közötti releváns és megfelelő kapcsolat megléte
  • Csalásmegelőzés
  • Közvetlen reklámozás
  • Vállalatcsoporton belüli, belső vezetési célokból történő adattovábbítás (beleértve az ügyfelek és munkavállalók adatait is)

3. Személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait meghatározott esetekben adhatjuk tovább:

Amennyiben az Ön személyes adatainak továbbadása szerződéses jogviszony teljesítéséhez vagy létrejöttéhez szükséges pl. a szerződés tárgyának finanszírozásához vagy egy szerződés közös teljesítéséhez a projektben szereplő partnerrel ( pl. felépítményessel).

Adatfeldolgozás céljából is átadhatjuk az Ön személyes adatait általunk megbízott adatfeldolgozónak ( pl. kiállítások rendezése, ügyfélelégedettségi vizsgálat végzése, hírlevelek küldése e-mailen, ügyfélkapcsolati rendszer üzemeltetése )

Az Ön törzs- és kapcsolati adatainak továbbadása egy egységes és aktuális adatbank biztosítása érdekében egy központi adatbankban történik (amihez a Volkswagen Csoport vállalatai is hozzáférnek) valamint fizetőképesség ellenőrzése céljából.

Amennyiben Ön hozzájárult, akkor jogosultak vagyunk az Ön törzs és kapcsolati adatait, valamint az Ön részére küldött ajánlatokat és rendeléseket ügyfélgondozási célból pl. járműspecifikus szervízajánlatok kidolgozása céljából, vagy regionálisan Önhöz közelebb eső szervízpartnerünknek továbbítani, vagy bérleti ill. finanszírozási ajánlatok készítése céljából a Volkswagen Csoport megfelelő vállalatainak továbbítani.

Amennyiben a nemzeti jogszabályok miatt kötelesek vagyunk az Ön adatait továbbítani pl. adóhivatal, bíróságok, könyvvizsgáló részére.

Az MAN – és a Volkswagen Csoport minden adatfogadó társaságával adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk, a magas adatvédelmi szint biztosítása érdekében.

Amennyiben személyes adatokat kellene kapcsolt vállalkozásoknak vagy szolgáltatónak az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítanunk, ezt csak abban az esetben tesszük, ha a harmadik ország vonatkozásában az Európai Bizottság megerősítette a adatvédelem megfelelős szintjét vagy kielégítő adatvédelmi garanciák rendelkezésünkre állnak ( pl. EU- standardnak megfelelő adatvédelmi klauzula vagy EU/USA Pivacy Shield szerinti tanúsítvány).

4. Adattárolás és törlés

Alapvetően akkor töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben a fenti célok érdekében már nem szükségesek.

A személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra jogszabály szerint kötelesek vagyunk vagy az elévülési idők el nem teltek. Ezen határidők a jogilag kötelező bizonyítási és megőrzési kötelezettségekhez igazodnak, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és az adójogszabályok tartalmaznak.

Ezeken kívül akkor tároljuk tovább az adatokat, amennyiben további jogi vagy szerződési előírások erre köteleznek bennünket, pl. a termékfelelősséggel összefüggésben.

5. Az Ön jogai

Az Önnel kapcsolatos adatokról történő tájékoztatáshoz és az adatai helyesbítéséhez fűződő joga mellett –amennyiben jogszabályi kötelezettségünkkel ez nem áll ellentétben- Önnek joga van az adatai törlését kérni illetve panaszt tehet az adatai kezelése ellen illetve kérheti az adatkezelés korlátozását. Továbbá megilleti Önt az adathordozhatóság joga is.

Amennyiben az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük, akkor Önnek joga van a beleegyezséét a jövőre nézve visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás közléséig az adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben szükséges, meg kell győzödnünk az Ön személyazonosságáról, mielőtt a fenti kéréseit feldolgozzuk.

Amennyiben az adatok helyessége és aktualitása érdekében tett fáradozásaink ellenére téves információkat rögzítettünk volna, megfelelő kérésre helyesbítjük ezeket.

Panasz esetén fennáll a lehetősége, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz forduljon.

6. Automatizált döntési hozatal

Nem folytatunk a rendelet 22. cikk. (1)-(4) bekezdése szerinti automizált döntéshozatalt.

7. Adatbiztonság

Az Ön adatait az MAN műszaki és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi, hogy az esetleges vagy szándékos manipulációt, adatvesztést, adatmegsemmisülést vagy illetéktelen személyek adatokhoz történő hozzáférését megakadályozzuk.

A biztonsíági intézkedéseinket mint pl. az adatok titkosítását, a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

Kapcsolat

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Csonka János utca 2

2330 Dunaharaszti


KAPCSOLAT AZ ADATVÉDELMI CSOPORTHOZ A SZEMÉLYES JOGOK GYAKORLÁSA ÉRDEKÉBEN

Data protection

1. General information

a) Introduction

The protection of your personal rights during the processing of personal data is of the utmost concern to companies in MAN Group (hereinafter referred to as "MAN"). We process personal data in compliance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and in accordance with the legal regulations of the country in which the controller of the data processing is located.

Furthermore, MAN companies have undertaken to provide comprehensive and uniform protection of personal data through the implementation of a binding Group policy. Within MAN, this ensures a level of protection worldwide, which is comparable to that in Germany and the European Union.

Moreover, our employees are obliged to maintain confidentiality with regard to the handling of personal data.

b) Controller, contact person and information

The controller as defined by data protection law is the MAN company that processes your data as part of an existing or incipient contractual relationship.

In the event of questions relating to data protection, please contact the data protection officer/data protection coordinator at the MAN company with which you have or are initiating a contractual relationship.

The data protection officers/data protection coordinators at MAN are listed here .

2. Collection and processing of personal data

a) Purpose limitation and legal basis

MAN processes your personal data in order to execute and manage an existing or incipient contractual relationship with you. In this context, your personal data is processed for various purposes as part of a range of processing activities.

b) Data sources

As a rule, your personal data is collected directly from you as part of an existing or incipient contract relationship.

c) Obligation to provide data

You must provide to the controller the personal data required to execute the contractual relationship. If you do not provide this data, MAN cannot fulfil the relevant legal obligations and enter the contractual relationship.

d) Intended purpose of processing activities

An overview of the intended purpose of our processing activities is provided below:

Market analysis and identification of new customers

For example market analysis, trade fair appearances, websites, customer events, prize games, and other promotional campaigns.

Marketing communication

For example sending magazines, newsletters and product brochures, and making apps available.

Preparing quotations

The product configurator, and the creation of product- and vehicle-specific service offerings, financing offerings, and rental offerings.

Order processing

Filling in order forms, payment processes, payment options, delivery conditions, and compliance with statutory obligations, such as invoicing, bookkeeping and auditing, internal cost accounting, controlling (e.g. reimbursements, chargebacks, and offsetting), reporting (e.g. for data quality, management and planning purposes), reporting and planning of sales KPIs, and performing the claims management/dining process.

Optimization of production processes and vehicle quality

Recording vehicle data (e.g. plausibility checking and determining KPIs for the reduction of consumption and wear), recording service and maintenance data as well as error codes for error diagnosis and the prevention of errors, evaluating vehicle data regarding compliance with guarantee obligations, product liability (product recalls), analyzing vehicle data in order to improve quality in vehicle functions, and for product and service optimisation.

Product delivery

Vehicle handover

Recording and analyzing customer feedback (determining customer satisfaction)

Customer satisfaction surveys, and customer complaints management

After Sales marketing

Product and service training, and the making available of applications and EDP programs and apps

Planning and processing workshop orders

Facilitating repair services (agreeing appointments online).

Vehicle handback

Agreement for buyback, used vehicle market place.

Compliance with legal obligations

Compliance with retention obligations, ensuring that compliance requirements are met through checks (e.g. sanctions list checks and money laundering), operating an internal control system (ICS) and other monitoring systems for ensuring that business processes are in accordance with regulations.

The processed data can be classified into the following data categories:

 • Professional contact and (work) organizational data
 • IT usage data
 • Private contact and identification data
 • Data on personal/professional circumstances & characteristics
 • Creditworthiness and bank data
 • Contractual data
 • Vehicle usage data with VIN/number plate – guarantee, warranty, product liability, safe vehicle operation
 • Vehicle usage data with VIN/number plate – comfort settings, multimedia, navigation – data arising from vehicle use and which is linked with the VIN/number plate and concerns comfort settings, e.g. seat adjustment, preferred radio channel, air conditioning settings, navigation data, e-mail/SMS contact data, etc.
 • Vehicle usage data with VIN/number plate – assistance systems, handling, etc. – data arising from vehicle use and which is linked with the VIN/number plate and concerns handling and/or the use of assistance systems and the associated concrete deployment data, etc.
 • Position data
 • Special category: image and video material

The aforementioned processing activities are justified by the following legal bases:

 • Consent to one or more specified purposes (Art. 6(1)(a) GDPR)
 • Fulfilment of the contract or contract initiation (Art. 6(1)(b) GDPR)
 • Fulfilment of legal obligations (Art. 6(1)(c) GDPR)
 • Balancing of interests (Art. 6(1)(f) GDPR)
  • The existence of a relevant and appropriate relationship between the controller and the data subject
  • Prevention of fraud
  • Direct advertising
  • Transfer of data within a corporate group for internal management purposes (including customer and employee data)

3. Transfer of personal data

In certain cases, your personal data may also be disclosed to other bodies:

If the disclosure of your personal data is necessary in order to execute or initiate the contractual relationship, such as in the event of financing for the object of the contract or in the event of shared order processing with project-specific partners (e.g. body manufacturers).

We will also disclose your personal data to service providers commissioned by us in the framework of order processing (e.g. organising trade fair events, running customer satisfaction surveys, sending e-mail newsletters, and hosting and operating CRM systems).

Your core data and contact details are disclosed in a centralised database for the purpose of ensuring a uniform and current data stock and for credit checking (other companies in Volkswagen Group are also able to access this database).

If you have consented, we may also disclose your core data and contact details as well as the offer and order data to affected contract workshops, dealers and free importers for the purpose of customer service, such as creating vehicle-specific service offerings or regional on-site support; we may also disclose such data and details to corresponding companies in Volkswagen Group in order to create rental or financing offerings.

If we are required to comply with country-specific legal requirements regarding the disclosure of your personal data, e.g. for transfer to financial authorities, courts, and auditors.

In order to ensure a high level of data privacy, data privacy contracts have been concluded with all companies in MAN and Volkswagen Group that receive data.

If we transfer personal data to affiliated companies or service providers outside the European Economic Area (EEA), the data transfer will only take place if the EU Commission has confirmed there is an adequate level of data privacy in the third country, or other adequate and sufficient data protection guarantees are in place (e.g. EU Standard Contractual Clauses or certification in accordance with the EU/US Privacy Shield).

4. Data storage and erasure

We erase your personal data as soon as it is no longer required for the purposes stated above.

Your personal data is stored for as long as we are required to do so by law, or for as long as statutory limitation periods apply. This regular arises due to legal obligations to provide proof and preserve records, governed by legislation including the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – German Civil Code), Handelsgesetzbuch (HGB – German Commercial Code), and the Abgabenordnung (AO – German Tax Code).

Beyond this, data is only saved if there are further statutory or contractual storage obligations to do so, such as in the context of product liability.

5. Your rights

You have the right to be informed about the data that relates to you, and the right to rectify your data. Provided that there are no statutory regulations to the contrary, you also have the right to erase your data and to object to the processing of your data, and the right to restrict the processing of your data. Furthermore, you have the right to data portability.

If we collect and process your personal data on the basis of your consent, you also have the right to revoke the consent you granted with effect for the future. The legality of the data processing carried out with your consent until you revoke it, remains unaffected by your withdrawal of consent.

If necessary, we need to verify your identity before we can process your requests.

If, in spite of our efforts to maintain accurate and up-to-date data, incorrect information has been saved, we will correct such information upon corresponding request.

In the event of complaints, there is the possibility to contact a data protection supervisory authority.

6. Automated decision-making

We do not perform automated individual decision-makings within the meaning of Art. 22 (1) & (4) of the GDPR.

7. Safety

MAN uses technical and organisational security measures to protect your data against accidental or premeditated manipulation, loss and destruction, and access by unauthorised persons.

Our security measures, such as data encryption, are regularly improved in accordance with technological development.