Vylúčenia

Nepreberajú sa náklady na údržbové práce a opravy nákladných automobilov MAN alebo prístavieb, vstavaných prvkov, prestavieb a nadstavieb, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v záruke mobility. Záruka mobility sa nevzťahuje na poruchy v dôsledku poškodenia, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Škoda spôsobená okolnosťami, za ktoré nezodpovedá spoločnosť MAN, ako nehoda, úmyselné konanie, vyššia moc atď.

To zahŕňa škody/následné škody

 1. v dôsledku nehody, t. j. poškodenia zvonka
 2. v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti: Za hrubú nedbanlivosť sa považuje predovšetkým ale nie výhradne natankovanie nesprávneho alebo nevhodného paliva, jazda s prázdnou nádržou alebo batériou vybitou v dôsledku okolností nezavinených výrobcom alebo strata alebo zlomenie kľúča od vozidla
 3. v dôsledku úmyselného alebo zlomyseľného konania, neodborného používania
 4. v dôsledku požiaru alebo výbuchu spôsobeného vonkajšími vplyvmi
 5. v dôsledku vplyvu vyššej moci
 6. v dôsledku nárazu kamienkov
 7. v dôsledku vojnových udalostí akéhokoľvek druhu, občianskej vojny, občianskych nepokojov, štrajku, výluky, zabavenia alebo zásahov zo strany orgánov verejnej moci alebo jadrovej energie

Škody spôsobené nedodržaním zákonných predpisov alebo pokynov/smerníc spoločnosti MAN a zmeny na vozidle alebo vstavaných prvkoch/nadstavbách, ktoré nie sú schválené výrobcom a/alebo zákonom

To zahŕňa škody/následné škody

 1. spôsobené v dôsledku účasti na automobilových pretekárskych podujatiach alebo na cvičných jazdách, ktoré im predchádzajú.
 2. spôsobené použitím nákladného automobilu MAN nie v súlade s určením (napr. vystavením vyšším zaťaženiam náprav alebo celkovej hmotnosti prívesu ako stanovuje výrobca).
 3. spôsobené nedodržaním technických parametrov (rozmerov a hmotností) nákladného automobilu MAN.
 4. spôsobené zmenou pôvodnej konštrukcie motorového vozidla (tuning, dovybavenie, prestavba atď.) alebo montážou cudzích prvkov alebo častí príslušenstva (napr. systémy dual fuel), ak tieto zmeny neboli výrobcom certifikované, schválené a/alebo autorizované (napr. z dôvodu nedodržania smernice pre nadstavby výrobcu).
 5. spôsobené akoukoľvek manipuláciou s počítadlom kilometrov alebo tachografom a počítadlom prevádzkových hodín.
 6. spôsobené nedodržaním zmenených alebo nových zákonných požiadaviek platných pre prvú registráciu.
 7. spôsobené použitím parafínového alebo kontaminovaného paliva a/alebo AdBlue.

Škody ako dôsledok nesprávnej alebo nevykonanej opravy/údržby

To zahŕňa škody/následné škody

 1. spôsobené používaním veci zjavne vyžadujúcej opravu, okrem prípadu, ak škoda preukázateľne nesúvisí s nutnosťou opravy alebo ak táto chyba v čase vzniku poškodenia bola so súhlasom servisného miesta MAN provizórne odstránená.
 2. spôsobené nesprávne vykonanou opravou alebo údržbou, ak tieto boli príčinou vzniku poškodenia.
 3. alebo náklady na odstránenie uniknutých pohonných látok (napr. pri poškodení životného prostredia).

následné škody v dôsledku poškodenia pneumatík, vyvažovacích závaží, prívesu/návesu alebo náklady spôsobené poškodením prepravovaného tovaru

To zahŕňa škody/následné škody

 1. spôsobené poškodením pneumatík, vyvažovacích závaží.
 2. alebo náklady na nákladný automobil MAN, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia pneumatík.
 3. zapríčinené poškodením prívesu alebo návesu.
 4. na prepravovanom tovare alebo náklady za ušlé prepravy nákladov.