Złącza

Nie ponosimy kosztów prac konserwacyjnych ani naprawczych w samochodzie ciężarowym MAN, montażu elementów zewnętrznych, wewnętrznych, zmian konstrukcyjnych ani zabudowy, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w ramach gwarancji mobilności. Gwarancja mobilności nie obejmuje awarii spowodowanych uszkodzeniami, za które nie odpowiada producent.

Podobnie szkód wynikających z okoliczności, za które MAN nie odpowiada, np. wypadek, działanie umyślne, siłą wyższa itp.

Dotyczy to następujących szkód/szkód następczych

 1. spowodowane wypadkiem, tzn. uszkodzeniem pochodzącym z zewnątrz
 2. wskutek działania umyślnego lub rażącego zaniedbania: Rażące zaniedbanie występuje w szczególności, ale nie wyłącznie, wtedy, gdy zatankowane zostało nieodpowiednie lub niewłaściwe paliwo, zbiornik został całkowicie opróżniony lub akumulator został całkowicie rozładowany z przyczyny, za którą producent nie odpowiada, lub w razie zgubienia lub złamania kluczyka pojazdu
 3. wskutek działania z rozmysłem lub w złej wierze
 4. wskutek uszkodzeń podczas pożaru lub wybuchu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi
 5. wskutek siły wyższej
 6. wskutek uderzenia kamieniem
 7. wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń wojennych, wojny domowej, niepokojów wewnętrznych, strajków, lokautu, konfiskaty i innych ingerencji państwa lub wskutek działania energii jądrowej

szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wymagań/dyrektyw prawnych lub wymagań firmy MAN oraz w razie modyfikacji pojazdu lub montażu dodatkowych elementów wewnątrz i w zabudowie dokonanych bez autoryzacji przez producenta i/lub ustawodawcy.

Dotyczy to następujących szkód/szkód następczych

 1. wskutek uczestnictwa w imprezach drogowych o charakterze wyścigowym lub związanych z nimi jazd ćwiczeniowych.
 2. wskutek tego, że samochód ciężarowy MAN był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem (np. nacisk na oś lub obciążenie przyczepy większe niż dopuszczalne podane przez producenta).
 3. w wyniku nieprzestrzegania wymagań (wymiary i ciężary) dla samochodu ciężarowego MAN.
 4. wskutek zmiany pierwotnej konstrukcji samochodu (tuning, dozbrojenie, przebudowa itp.) lub montażu elementów obcego pochodzenia lub akcesoriów (np. systemy Dual-Fuel), jeśli takie zmiany nie są przez producenta certyfikowane (np. w razie nieprzestrzegania wytycznych producenta dotyczących nadwozia), dozwolone i/lub autoryzowane.
 5. wskutek wszelkiego rodzaju manipulacji w liczniku przebiegu lub tachografie oraz liczniku godzin pracy.
 6. wskutek zmienionych lub nowych wymagań ustawowych wprowadzonych po dacie pierwszego dopuszczenia do ruchu.
 7. wskutek użycia parafinowanego lub zanieczyszczonego paliwa i/lub AdBlue.

szkody wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia naprawy/konserwacji.

Dotyczy to następujących szkód/szkód następczych

 1. wskutek używania przedmiotu, który w oczywisty sposób wymagał naprawy, chyba że szkoda w sposób udowodniony nie jest związana z koniecznością naprawy lub usterka w chwili wystąpienia szkody została naprawiona za zgodą stacji obsługi serwisowej MAN.
 2. wskutek nieprawidłowych usług naprawczych lub konserwacyjnych, o ile istnieje ich związek przyczynowy ze szkodą.
 3. koszty powstałe wskutek usuwania wyciekających substancji roboczych (np. szkody środowiskowe).

szkody następcze, wynikające z uszkodzenia ogumienia, odważników wyważających, z usterki przyczepy/naczepy oraz koszty uszkodzenia transportowanego towaru

Dotyczy to następujących szkód/szkód następczych

 1. powstałe wskutek uszkodzenia ogumienia i odważników wyważających.
 2. lub koszty powstałe w samochodzie ciężarowym MAN wskutek uszkodzenia ogumienia.
 3. wynikające przyczynowo z usterki przyczepy lub naczepy.
 4. uszkodzenia transportowe lub koszty utraconego towaru.