Undtagelser

Udgifter til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på MAN lastbilen eller på-, ind-, om- og opbygninger afholdes ikke, medmindre det udtrykkeligt fremgår af mobilitetsgarantien. Mobilitetsgarantien dækker ikke skader, som producenten ikke hæfter for.

Skader, der skyldes forhold, som MAN ikke kan gøres ansvarlig for, f.eks. ulykke, forsæt, force majeure osv.

Dette omfatter skader/følgeskader

 1. efter en ulykke, dvs. en udefrakommende beskadigelse
 2. der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed: Grov uagtsomhed foreligger især, men ikke udelukkende, hvis der tankes forkert eller uegnet brændstof, hvis tanken køres tom, hvis batteriet aflades som følge af forhold, som producenten ikke kan gøres ansvarlig for, eller ved tab eller ødelæggelse af køretøjets nøgle
 3. ved bevidste handlinger, handlinger i ond tro samt uhensigtsmæssig brug
 4. ved brand- eller eksplosionsskade, der skyldes eksterne påvirkninger
 5. ved force majeure
 6. ved stenslag
 7. ved krigshandlinger af enhver art, borgerkrig, uroligheder, strejke, lockout, beslaglægning eller andre myndighedsindgreb eller som følge af kernekraft

Skader, der skyldes manglende overholdelse af lovgivning eller anvisninger/retningslinjer fra MAN, og ved ændringer af køretøjet eller ind-/opbygninger, der ikke er godkendt af producenten og/eller lovgivning

Dette omfatter skader/følgeskader

 1. som følge af deltagelse i køreevents med karakter af motorsport eller tilhørende øvelseskørsel.
 2. som følge af uhensigtsmæssig brug af MAN lastbilen (f.eks. med højere akseltryk eller anhængervægt end de værdier, der er godkendt fra producentens side).
 3. som følge af manglende overholdelse af anvisninger (mål og vægt) vedrørende MAN lastbilen.
 4. som følge af ændringer af motorkøretøjets oprindelige konstruktion (tuning, eftermontering, ombygning osv.) eller indbygning af uoriginale dele eller tilbehørsdele (f.eks. Dual Fuel System), såfremt sådanne ændringer ikke i hvert tilfælde er godkendt eller autoriseret af producenten (f.eks. ved manglende overholdelse af producentens retningslinjer for opbygninger).
 5. som følge af manipulation af kilometertælleren eller fartskriveren og driftstimetælleren.
 6. som følge af manglende overholdelse af ændrede eller nye lovkrav siden første indregistreringsdato.
 7. som følge af anvendelsen af paraffineret eller urent brændstof og/eller AdBlue-væske.

Skader som følge af uhensigtsmæssig eller ikke udført reparation/vedligeholdelse

Dette omfatter skader/følgeskader

 1. som følge af anvendelse af en genstand, som er tydeligt reparationskrævende, medmindre skaden påviseligt ikke kan henføres til den reparationskrævende genstand, eller hvis manglen på skadestidspunktet blev nødtørftigt repareret med godkendelse fra MAN serviceværkstedet.
 2. som følge af uhensigtsmæssige reparationsydelser eller vedligeholdelse, såfremt disse har været afgørende for skadens opståen.
 3. eller omkostninger, der opstår ved bortskaffelse af udløbende forbrugsstoffer (f.eks. miljøforurening).

Følgeskader, der kan henføres til skader på dækkene, balanceklodser eller en defekt anhænger/sættevogn, eller udgifter som følge af skader på transportgodset

Dette omfatter skader/følgeskader

 1. som følge af skader på dækkene og balanceklodserne.
 2. eller omkostninger til MAN lastbilen, der skyldes en dækskade.
 3. som kan henføres til en defekt anhænger eller sættevogn.
 4. på transportgodset eller omkostninger som følge af mistet fragt.