MAN Slovakia
MAN Truck Champions 2023

MAN Truck Champion Europe 2023

PRÍLEŽITOSŤ UKÁZAŤ VŠETKÝM SVOJE NÁKLADNÉ VOZIDLO!

Dva kroky k titulu európskeho šampióna: 18 krajín hľadá svoj najkrajší nákladný automobil MAN!
Všetky víťazné nákladné vozidlá sa potom automaticky zúčastnia na európskom hlasovaní a budú mať šancu získať titul najkrajšieho nákladného vozidla MAN Európy – MAN Truck Champion 2023!
Jazdíte alebo vlastníte kompletne upravený MAN nad 18 ton? Potom sa prihláste do súťaže tu do 28. mája 2023. Účasť je neuveriteľne jednoduchá. Vyplňte formulár v časti “Prihláste sa teraz” so svojimi údajmi a fotografiami. Tešíme sa na vás a vaše špeciálne nákladné vozidlo.

Prihláste sa teraz

Bude stáť za to tam byť!

Ak sa vášmu kamiónu bude v hlasovaní dariť, môžete vyhrať viackrát. Všetko sa začína skvelými cenami pre najlepších v národnej súťaži o “MAN Truck Champion Slovensko 2023”.

 

Hlavnou cenou je dvojdňový výlet v septembri do Mníchova na Oktoberfest a návšteva závodu MAN vrátane dopravy a ubytovania pre 1 osobu. Druhou cenou je poukaz na zájazd v hodnote 500 EUR. Treťou cenou je poukaz na výlet v hodnote 300 EUR.

 

Päť najlepších v európskej súťaži “MAN Truck Champions 2023” získa aj poukazy MAN na vlastný osobný tuning nákladného vozidla v hodnote až 2 500 eur, školenie MAN ProfiDrive® a veľký balík skvelých cien v závislosti od toho, kde sa umiestnia.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VAŠU ÚČASŤ

Spoločnosť MAN Truck & Bus SE zorganizovala bezplatnú súťaž s názvom „MAN Truck Champions 2023“.

Je potrebné poznamenať, že súťaž bola navrhnutá a riadená výhradne spoločnosťou MAN Truck & Bus SE a jej vlastnenými národnými predajnými centrami (ako je uvedené v článku 3 týchto podmienok), bez akéhokoľvek zapojenia alebo zásahu zo strany Facebooku® alebo Instagramu, ktoré garantuje iba komunikáciu konkurencie na jej platformách.

Súťaž bude otvorená 11. mája 2023 a ukončená 08. júla 2023 a bude rozdelená do troch samostatných fáz, ako je vysvetlené nižšie.

 

Súťaž sa otvorí 11. mája 2023 na sociálnej sieti Facebook a Instagram, ako aj na kanáloch a webových stránkach Trucker’s World by MAN a uzavrie sa počas MAN Trucknology Festival 2023 vo finále, kde bude ocenených 5 európskych finalistov oficiálny ceremoniál.

 

Súťaž bude prebiehať v troch fázach:

A – Prihlášky: Kandidáti sa prihlásia na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú odkazujú všetky miestne kanály MAN na Facebooku a Instagrame medzi 11. májom a 28. májom 2023 (polnoc).

 

B – Výber / Fáza hlasovania 1: Najlepší kandidáti za krajinu („Miestna súťaž“) budú vybraní verejným hlasovaním na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú sú prepojené všetky miestne kanály MAN na Facebooku a Instagrame. Táto fáza výberu najlepších kandidátov pre jednotlivé krajiny bude prebiehať od 31. mája do 11. júna 2023 (o polnoci). Víťazi v jednotlivých krajinách budú odmenení primeranými cenami, ktoré určia dcérske spoločnosti MAN a sú uvedené na každej miestnej vstupnej stránke.

 

C – Fáza výberu/hlasovania 2: 5 najlepších európskych kandidátov vrátane víťaza („Európska súťaž“) bude vybraných verejným hlasovaním na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú je odkaz zo všetkých kanálov MAN na Facebooku a Instagrame. Táto fáza výberu najlepších z 5 európskych kandidátov bude prebiehať od 15. do 25. júna 2023 (o polnoci).

Každého finalistu, ak sa dostane medzi 5 najlepších, budeme po druhej fáze hlasovania priamo kontaktovať, aby sme ho informovali o jeho účasti vo finále, prediskutovali s ním ďalšie kroky a potvrdili jeho účasť na slávnostnom odovzdávaní cien v Mníchove.

Ak do dvoch dní nedostaneme žiadnu odpoveď od jedného alebo viacerých z 5 finalistov, bude sa daný finalista považovať za vylúčeného z európskej súťaže a nahradí ho účastník, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste.

 

Fyzická účasť na festivale MAN Trucknology 2023 v Mníchove (6. – 8. júla 2023) je pre 5 najlepších európskych súťažiacich žiaduca, nie však povinná.

 

D – Finále / Slávnostné odovzdávanie cien: Počas víkendu MAN Trucknology Festival 2023 od 6. do 8. júla 2023 sa uskutoční oficiálne odovzdávanie cien a ceny (uvedené nižšie) budú udelené 5 finalistom, ktorí sú požiadaní o účasť. slávnostný ceremoniál naplánovaný na 8. júla 2023 na MAN Trucknology Festival v Mníchove (MAN Truck Forum, Dachauer Str. 570, 80995 Mníchov). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 8. júla 2023 na poludnie

 

Spoločnosť MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto podmienok tak, aby sa súťaž predĺžila, skrátila, upravila alebo zrušila v prípade vyššej moci alebo v prípade, že v každej krajine je menej ako 5 súťažiacich, alebo ak to znemožnia okolnosti, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. nevyhnutné a nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť.

 

MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo znížiť minimálny počet účastníkov v každej krajine na menej účastníkov. Okrem toho je možné spojiť sily viacerých krajín, aby sa mohli zúčastniť súťaže o najkrajší kamión v Európe.

Súťaže sa môžu zúčastniť plnoleté fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú nákladné vozidlo MAN, ktoré je registrované v jednej z krajín, kde MAN Truck & Bus SE prevádzkuje európsku dcérsku spoločnosť:

Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo

 

Žiadateľ musí vlastniť alebo riadiť nákladné vozidlo MAN ťažkého rozsahu s čistou hmotnosťou najmenej 18 ton, ktoré je zdobené alebo personalizované (t. j. airbrushed) a/alebo prispôsobené (t. j. má ďalšie vonkajšie alebo vnútorné prvky). V súťaži sa môže brať do úvahy interiér aj exteriér kamiónu.

V prípade, že uchádzač nie je vlastníkom nákladného vozidla, musí získať súhlas vlastníka nákladného vozidla, aby sa mohol prihlásiť do súťaže.

 

Do súťaže sa nemôžu zapojiť:

Zamestnanci spoločnosti MAN Truck & Bus SE a dcérskych spoločností, všetkých ostatných pobočiek skupiny MAN Truck & Bus SE Group a jej distribučnej siete a služieb v Európe a jednotlivci, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na navrhovaní, implementácii alebo riadení súťaže a členov ich rodiny (žijúcich pod jednou strechou).

Informácie oznámené účastníkmi sú odovzdané usporiadateľskej spoločnosti prostredníctvom vstupnej stránky MAN Truck & Bus SE pre túto súťaž.

Všetci uchádzači svojou účasťou potvrdzujú, že si prečítali, porozumeli a bez výhrad súhlasili so všetkými podmienkami súťaže, vrátane informácií týkajúcich sa osobných údajov, a to od momentu registrácie, a teda účasti v súťaži. Nedodržanie týchto podmienok bude mať za následok ukončenie účasti a vzdanie sa práva na akékoľvek udelené ceny.

S týmito podmienkami sa môžete kedykoľvek počas súťaže oboznámiť na vstupnej stránke súťaže MAN Truck & Bus SE; uchádzači si môžu v prípade potreby uložiť alebo vytlačiť kópiu celého dokumentu.

 

Nákladné vozidlá prihlásené do súťaže musia byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi: obrázky a dekoratívne prvky, ktoré sú rasistického charakteru, hanobiace ostatných, politické alebo odporujúce verejnému poriadku a slušnosti, nebudú akceptované.

V tejto súťaži nebudú akceptované obrázky, ktoré sú pornografické alebo zavádzajúce pre široké publikum.

Pri navrhovaní vizuálov na dekoratívnych prvkoch nákladného vozidla je potrebné rešpektovať autorské práva a práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva (oprávnenie od držiteľa práv, či už ide o inštitúciu, spoločnosť alebo autora, ak prvok podliehajúci právam duševného a/alebo priemyselného vlastníctva sa reprodukuje).

Všetci účastníci musia zabezpečiť, aby fotografie predložené na umiestnenie online a na účely účasti v súťaži boli novými a originálnymi príspevkami. To vylučuje akúkoľvek distribúciu, kompiláciu, reprodukciu, reprezentáciu alebo plagiátorstvo už existujúcich prvkov, ktoré sú majetkom tretích strán.

 

Textové a fotografické publikácie prejdú procesom moderovania, aby sa zabezpečilo, že budú v súlade s:

 • akékoľvek práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, ktoré môžu vlastniť tretie strany, najmä práva na ochrannú známku a dizajn;
 • individuálne práva a právo na obraz a súkromie;
 • verejný poriadok a obyčajná slušnosť (napríklad ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti, podnecovanie k rasovej nenávisti, pornografia, detská pornografia, zobrazovanie drog alebo nelegálnych látok atď.)
 • imidž značky a/alebo organizujúcej spoločnosti.

 

Akékoľvek fotografie, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nebudú brané do úvahy pre účasť v žrebovaní o ceny a účastníci diskvalifikovaní na tomto základe nebudú mať nárok na žiadnu cenu.

Ak aj napriek tomuto procesu moderovania budú fotografie umiestnené online bez súhlasu tretích osôb a v dôsledku toho dôjde k porušeniu ich obrazových práv, účasť v súťaži bude tiež ukončená v súlade s článkom 8 týchto podmienok.

Aby sa mohol každý kandidát zúčastniť súťaže, musí sa počas obdobia uvedeného v článku 2 zaregistrovať prostredníctvom prihlasovacích formulárov dostupných na vstupnej stránke (stránkach) MAN Truck & Bus SE:

 

 1. Poskytnite nasledujúce informácie
  Osobné údaje:

 • krstné meno a priezvisko
 • telefónne číslo (mobil)
 • emailová adresa
 • poštová adresa
 • Veľkosť šiat pre výhry
  Údaje o kamióne:

 • MAN na modeli a motore (vozidlo s minimálnou čistou hmotnosťou 18 ton)
 • podvozok č. /evidenčné číslo
 • vlastník vozidla MAN, do ktorého vstupuje, alebo jeden z ich zamestnancov so súhlasom vlastníka
 • názov spoločnosti
 • aplikácia / priemysel
 • popis projektu personalizácie a zoznam vykonaných úprav

Upozorňujeme, že pristaviť vozidlo na vjazd môže len vlastník odovzdaného vozidla alebo niektorý z jeho zamestnancov s jeho súhlasom.

 

 1. Pošlite nasledujúce 4 fotografie v HD
 • 1 fotografia interiéru vozidla
 • 2 fotografie exteriéru vozidla (1 čelný pohľad – 1 ¾ čelný pohľad)
 • 1 fotografia od vás a vášho nákladného auta
 • Ďalšie informácie: Fotografie by nemali byť rozmazané. Vozidlo musí byť viditeľné celé a s čo najneutrálnejším pozadím. Možné formáty súborov: jpeg, jpg, png, gif / Maximálna celková veľkosť súboru: 12 MB

Výber víťaza podľa krajiny

Víťazi za jednotlivé krajiny budú vybraní prostredníctvom verejného hlasovania na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú odkazujú kanály MAN Facebook a Instagram. Výsledkom hlasovania bude 5 najlepších z každej krajiny vrátane. 1 určený výherca.

Víťazov (najlepších 5 súťažiacich) bude kontaktovať príslušná pobočka MAN Truck & Bus (NSC) e-mailom alebo telefonicky, vyhlásenie víťazov prebehne vo všetkých online kanáloch MAN a prostredníctvom kanálov Trucker’s World by MAN a printových médií. , ako aj ďalšie publikácie MAN (napr. tlačené médiá).

 

Výber 5 európskych finalistov

Všetci víťazi (1. miesto) za krajinu budú kontaktovaní a do 5 dní od svojej nominácie musia opäť potvrdiť svoju účasť na konečnom hlasovaní o celkového európskeho víťaza. Ak kandidát nepotvrdí svoju účasť do 5 dní, bude sa mať za to, že sa vzdal svojho miesta európskeho finalistu a miesto toho bude pridelené ďalšiemu kandidátovi s najlepším umiestnením v každej krajine.

Pre účasť vo finálovom kole súťaže na európskej úrovni je potrebná fyzická účasť na MAN Trucknology Festival 2023 v Mníchove (6. – 8. júla 2023, slávnostné odovzdávanie cien 8. júla 2023 na poludnie).

 

Fotografie 5 vyzdobených a/alebo prispôsobených finalistov nákladných áut MAN budú zverejnené na všetkých online a offline kanáloch MAN Truck & Bus SE, ako aj na všetkých kanáloch/publikácii Trucker’s World by MAN plus online a offline kanáloch všetkých MAN Truck & Autobusové pobočky pre rôzne príležitosti. Okrem toho môže každá dcérska spoločnosť MAN a MAN Truck & Bus SE povoliť miestnej a medzinárodnej tlači používať obrázky pre príslušné spravodajstvo.

Kandidáti, ktorí neposkytli všetky požadované prvky (zoznam vyššie) na účasť v súťaži, nebudú oprávnení.

Všetci miestni víťazi získajú ceny definované príslušnou dcérskou spoločnosťou MAN. Víťazi získajú nasledovné ceny:

Hlavnou cenou je dvojdňový výlet v septembri do Mníchova na Oktoberfest a návšteva závodu MAN vrátane dopravy a ubytovania pre 1 osobu. Druhou cenou je poukaz na zájazd v hodnote 500 EUR. Treťou cenou je poukaz na výlet v hodnote 300 EUR.

 

Okrem toho najlepší európski súťažiaci (top 5) získajú ďalšie ceny podľa ich konečného umiestnenia v európskej súťaži:

 • Poukaz pre MAN jednotlivca (víťaz: 2 500 € / 2. miesto: 2 000 € / 3. miesto: 1 500 € / 4. miesto: 1 000 € / 5. miesto: 500 €)*

  * Poznámka: Poukaz MAN Individual je možné uplatniť pri kúpe nového nákladného vozidla. Touto poukážkou nie je možné zaplatiť dodatočnú úpravu existujúceho nákladného vozidla.

 • Poukaz pre MAN jednotlivec (výherca: 2 500,- € / 2.: 2 000,- € / 3.: 1 500,- € / 4.: 1 000,- € / 5.: 500,- €)**

  **Upozornenie: Poukaz MAN Individual je možné uplatniť pri kúpe nového nákladného vozidla. Modernizáciu existujúceho nákladného vozidla nie je možné uhradiť prostredníctvom tohto poukazu.

 • Jednodňový offroadový tréning s certifikátom, ktorý poskytuje MAN ProfiDrive® v Nemecku, vrátane. cestovné a ubytovanie, maximálne 2 noci (dátumy sú koordinované medzi výhercami a MAN ProfiDrive® priamo, rezervácia cesty a ubytovania musí byť vykonaná s podporou MAN Truck & Bus SE, Economy / 2. trieda lietadlom / vlakom)
 • Bunda pre víťazov a individuálne airbrush tričko
 • Merchandisingový balík od Trucker´s World od MAN
 • Cestovanie a ubytovanie na finále MAN Truck Champions na MAN Trucknology Festival v Mníchove, maximálne 2 noci (rezervácia cesty a ubytovania musí byť vykonaná s podporou MAN Truck & Bus SE, Economy / 2. trieda lietadlom / vlakom)

Počas účasti na MAN Trucknology Festival 2023 v Mníchove a slávnostnom odovzdávaní cien 8. júla 2023 (napoludnie) získa 5 finalistov pobyt maximálne na dve noci v dvojlôžkovej izbe s raňajkami v hoteli Leonardo Royal (všetky ostatné poplatky musia byť znášajú finalisti, v cene je len ubytovanie a raňajky).

Ak si európsky finalista so sebou do Mníchova privezie svoje nákladné vozidlo, platia nasledujúce predpisy: V tomto prípade sa namiesto cestovných nákladov priznáva finančná kompenzácia vo výške 1 500 eur za deň prerušenia prevádzky maximálne na 3 dni.

 

Okrem toho spoločnosť MAN neprevezme žiadne ďalšie náklady, ako sú náklady na reštaurácie, plyn, poplatky za používanie ciest alebo mýta, náklady na dopravu atď.

Víťazov za jednotlivé krajiny, ako aj 5 európskych finalistov bude kontaktovať a informovať o ich výhre MAN Truck & Bus SE e-mailom alebo telefonicky podľa harmonogramu uvedeného v článku 2.

 

V prípade, že informácie poskytnuté uchádzačom sú nesprávne alebo prevzaté od inej osoby, tento výherca sa natrvalo vzdáva práva zúčastniť sa súťaže a v dôsledku toho aj práva na získanie svojej ceny. V takom prípade bude odpustená výhra prerozdelená účastníkovi, ktorého prihláška je plne v súlade s týmito podmienka

Uchádzači vo všeobecnosti súhlasia s tým, že môžu byť predmetom internej a externej komunikácie spojenej so súťažou (rozhovory, fotografie, videá a podobne) a distribuované spoločnosťou MAN Truck & Bus SE a jej dcérskymi spoločnosťami uvedenými v článku 3. Okrem toho každá dcérska spoločnosť MAN a MAN Truck & Bus SE môže povoliť, aby miestna a medzinárodná tlač používala obrázky na príslušné spravodajstvo.

Za predpokladu, že nebude ohrozený ich imidž, povesť a/alebo súkromie, uchádzači slobodne udelia toto oprávnenie, bez akéhokoľvek obmedzenia počtu reprodukcií a/alebo distribúcie svojho imidžu, na celú dobu trvania súťaže a 10 rokov po jej skončení. bez toho, aby ich to oprávňovalo na platby, práva alebo výhody akéhokoľvek druhu okrem pridelenia ich ceny.

Okrem toho ako kandidát zaregistrovaný v súťaži z vlastnej vôle súhlasíte s tým, že fotografie vášho nákladného vozidla budú odoslané spoločnosti MAN Truck & Bus prostredníctvom vstupnej stránky MAN Truck & Bus SE.

V dôsledku toho môže uchádzač počas súťaže vystupovať na obrazových a zvukových záznamoch, ktoré budú použité samostatne v tlači, na sociálnych sieťach a/alebo v internej a externej komunikácii MAN Truck & Bus SE a jej dcérskych spoločností.

Záujemca tiež potvrdzuje, že nie je viazaný žiadnou zmluvou s treťou stranou týkajúcou sa používania jeho imidžu a imidžu MAN, ktorého sa prihlásil do súťaže, ktorá by mohla brániť šíreniu komunikácie súvisiacej s imidžom jeho a imidžu. Do súťaže sa prihlásilo nákladné auto MAN.

Rozumie sa, že usporiadateľská spoločnosť a jej oprávnené osoby si vyhradzujú právo fotografiu použiť alebo nepoužiť.

Okrem toho je po ukončení hlasovania naplánované fotenie všetkých víťazov profesionálnym fotografom. MAN Truck & Bus SE tiež použije tieto obrázky vo všetkých prostriedkoch offline a online komunikácie, vo všetkých kanáloch a publikáciách MAN a tiež umožní miestnej a medzinárodnej tlači využívať tieto obrázky.

Pri účasti je potrebné potvrdiť nasledujúci súhlas: oficiálny formulár MAN

Všetci účastníci sú informovaní, že zozbierané údaje (fotografie a informácie, aj o uchádzačoch) uchováva MAN Truck & Bus SE a sú potrebné na realizáciu rôznych fáz súťaže.

Pod nasledujúcim odkazom vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame. V účastníckom formulári musíte potvrdiť, že ste vzali tieto informácie na vedomie

Informácie o ochrane osobných údajov

MAN Truck & Bus SE nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s poveternostnými podmienkami alebo zdravotnými podmienkami, ktoré čiastočne alebo úplne znemožnia vybraným kandidátom zúčastniť sa na odovzdávaní cien na Trucknology Festival v Mníchove od 6. júla – 8, 2023.

 

ZÁRUKY A ÚPRAVY

V prípade vyššej moci, ako je uvedené vyššie, si spoločnosť MAN Truck & Bus SE vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez toho, aby bola braná na zodpovednosť, a kandidát akceptuje tieto prípadné zmeny od okamihu svojej registrácie a počas účasti v súťaži. .

MAN Truck & Bus SE si tiež vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo upraviť súťaž v prípade, že neprebieha podľa plánu: porušenia, neoprávnené zásahy, podvody, technické problémy alebo akékoľvek iné príčiny mimo kontroly MAN Truck & Bus SE, ktorý mení a ovplyvňuje správu, bezpečnosť, čestnosť, integritu alebo priebeh súťaže. Akýkoľvek neúplný alebo nepresný záznam bude zamietnutý bez toho, aby MAN Truck & Bus SE niesol zodpovednosť. Akékoľvek nepravdivé vyhlásenia účastníka budú mať za následok jeho vylúčenie zo súťaže bez toho, aby MAN Truck & Bus SE niesol zodpovednosť. Spoločnosť MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo moderovať a posteriori a neschváliť alebo dokonca vylúčiť akéhokoľvek účastníka, ktorý nedodržiava akúkoľvek časť týchto podmienok.

 

Táto súťaž a tieto podmienky podliehajú nemeckému právu.

Akýkoľvek spor môže byť vyriešený použitím konvenčného procesu mediácie alebo akéhokoľvek iného alternatívneho spôsobu riešenia sporov.

V prípade pretrvávajúcich sporov týkajúcich sa výkladu a aplikácie týchto obchodných podmienok a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť priateľskú dohodu, bude spor predložený príslušným súdom.

Nenašli ste odpoveď, ktorú hľadáte?

Napíšte nám svoju otázku a my sa vám čo najskôr ozveme.

Odoslanie e-mailu