MAN Slovakia
MAN Truck Champions 2023

MAN Truck Champion Europe 2023

HLASUJTE ZA SVOJICH FAVORITOV UŽ TERAZ!

Kto je váš majster Európy nákladných vozidiel MAN 2023 a mal by sa zúčastniť medzinárodnej súťaže?

Hľadá sa najkrajší nákladný automobil. Odteraz až do 11. júna 2023 môžete hlasovať za svojho favorita. Národný víťaz hlasovania potom automaticky postúpi do medzinárodnej súťaže a bude mať šancu stať sa európskym šampiónom nákladných vozidiel 2023.
Tu vyberte, ktorý MAN považujete za "najkrajši na Slovensku". Máte jeden hlas.

ÚČASTNÍCI PRE SLOVENSKO

Tgx 510

Pepe

 • Tgx 510
 • 2022
Hlasujte za tento kamión
MAN TGM 18.320
MAN TGM 18.320
MAN TGM 18.320
MAN TGM 18.320

KlasTowTrucks

 • MAN TGM 18.320
 • 2022
Hlasujte za tento kamión
MAN TGX 18.500
MAN TGX 18.500

Martin.starek

 • MAN TGX 18.500
 • 2018
Hlasujte za tento kamión
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX

Efendi

 • MAN TGX
 • 2011
Hlasujte za tento kamión
MAN TGS 510
MAN TGS 510
MAN TGS 510
MAN TGS 510

Marián

 • MAN TGS 510
 • 2021
Hlasujte za tento kamión

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VAŠU ÚČASŤ

Spoločnosť MAN Truck & Bus SE zorganizovala bezplatnú súťaž s názvom „MAN Truck Champions 2023“.

Je potrebné poznamenať, že súťaž bola navrhnutá a riadená výhradne spoločnosťou MAN Truck & Bus SE a jej vlastnenými národnými predajnými centrami (ako je uvedené v článku 3 týchto podmienok), bez akéhokoľvek zapojenia alebo zásahu zo strany Facebooku® alebo Instagramu, ktoré garantuje iba komunikáciu konkurencie na jej platformách.

Súťaž bude otvorená 11. mája 2023 a ukončená 08. júla 2023 a bude rozdelená do troch samostatných fáz, ako je vysvetlené nižšie.

 

Súťaž sa otvorí 11. mája 2023 na sociálnej sieti Facebook a Instagram, ako aj na kanáloch a webových stránkach Trucker’s World by MAN a uzavrie sa počas MAN Trucknology Festival 2023 vo finále, kde bude ocenených 5 európskych finalistov oficiálny ceremoniál.

 

Súťaž bude prebiehať v troch fázach:

A – Prihlášky: Kandidáti sa prihlásia na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú odkazujú všetky miestne kanály MAN na Facebooku a Instagrame medzi 11. májom a 28. májom 2023 (polnoc).

 

B – Výber / Fáza hlasovania 1: Najlepší kandidáti za krajinu („Miestna súťaž“) budú vybraní verejným hlasovaním na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú sú prepojené všetky miestne kanály MAN na Facebooku a Instagrame. Táto fáza výberu najlepších kandidátov pre jednotlivé krajiny bude prebiehať od 31. mája do 11. júna 2023 (o polnoci). Víťazi v jednotlivých krajinách budú odmenení primeranými cenami, ktoré určia dcérske spoločnosti MAN a sú uvedené na každej miestnej vstupnej stránke.

 

C – Fáza výberu/hlasovania 2: 5 najlepších európskych kandidátov vrátane víťaza („Európska súťaž“) bude vybraných verejným hlasovaním na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú je odkaz zo všetkých kanálov MAN na Facebooku a Instagrame. Táto fáza výberu najlepších z 5 európskych kandidátov bude prebiehať od 15. do 25. júna 2023 (o polnoci).

Každého finalistu, ak sa dostane medzi 5 najlepších, budeme po druhej fáze hlasovania priamo kontaktovať, aby sme ho informovali o jeho účasti vo finále, prediskutovali s ním ďalšie kroky a potvrdili jeho účasť na slávnostnom odovzdávaní cien v Mníchove.

Ak do dvoch dní nedostaneme žiadnu odpoveď od jedného alebo viacerých z 5 finalistov, bude sa daný finalista považovať za vylúčeného z európskej súťaže a nahradí ho účastník, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste.

 

Fyzická účasť na festivale MAN Trucknology 2023 v Mníchove (6. – 8. júla 2023) je pre 5 najlepších európskych súťažiacich žiaduca, nie však povinná.

 

D – Finále / Slávnostné odovzdávanie cien: Počas víkendu MAN Trucknology Festival 2023 od 6. do 8. júla 2023 sa uskutoční oficiálne odovzdávanie cien a ceny (uvedené nižšie) budú udelené 5 finalistom, ktorí sú požiadaní o účasť. slávnostný ceremoniál naplánovaný na 8. júla 2023 na MAN Trucknology Festival v Mníchove (MAN Truck Forum, Dachauer Str. 570, 80995 Mníchov). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 8. júla 2023 na poludnie

 

Spoločnosť MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto podmienok tak, aby sa súťaž predĺžila, skrátila, upravila alebo zrušila v prípade vyššej moci alebo v prípade, že v každej krajine je menej ako 5 súťažiacich, alebo ak to znemožnia okolnosti, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. nevyhnutné a nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť.

 

MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo znížiť minimálny počet účastníkov v každej krajine na menej účastníkov. Okrem toho je možné spojiť sily viacerých krajín, aby sa mohli zúčastniť súťaže o najkrajší kamión v Európe.

Súťaže sa môžu zúčastniť plnoleté fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú nákladné vozidlo MAN, ktoré je registrované v jednej z krajín, kde MAN Truck & Bus SE prevádzkuje európsku dcérsku spoločnosť:

Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo

 

Žiadateľ musí vlastniť alebo riadiť nákladné vozidlo MAN ťažkého rozsahu s čistou hmotnosťou najmenej 18 ton, ktoré je zdobené alebo personalizované (t. j. airbrushed) a/alebo prispôsobené (t. j. má ďalšie vonkajšie alebo vnútorné prvky). V súťaži sa môže brať do úvahy interiér aj exteriér kamiónu.

V prípade, že uchádzač nie je vlastníkom nákladného vozidla, musí získať súhlas vlastníka nákladného vozidla, aby sa mohol prihlásiť do súťaže.

 

Do súťaže sa nemôžu zapojiť:

Zamestnanci spoločnosti MAN Truck & Bus SE a dcérskych spoločností, všetkých ostatných pobočiek skupiny MAN Truck & Bus SE Group a jej distribučnej siete a služieb v Európe a jednotlivci, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na navrhovaní, implementácii alebo riadení súťaže a členov ich rodiny (žijúcich pod jednou strechou).

Informácie oznámené účastníkmi sú odovzdané usporiadateľskej spoločnosti prostredníctvom vstupnej stránky MAN Truck & Bus SE pre túto súťaž.

Všetci uchádzači svojou účasťou potvrdzujú, že si prečítali, porozumeli a bez výhrad súhlasili so všetkými podmienkami súťaže, vrátane informácií týkajúcich sa osobných údajov, a to od momentu registrácie, a teda účasti v súťaži. Nedodržanie týchto podmienok bude mať za následok ukončenie účasti a vzdanie sa práva na akékoľvek udelené ceny.

S týmito podmienkami sa môžete kedykoľvek počas súťaže oboznámiť na vstupnej stránke súťaže MAN Truck & Bus SE; uchádzači si môžu v prípade potreby uložiť alebo vytlačiť kópiu celého dokumentu.

 

Nákladné vozidlá prihlásené do súťaže musia byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi: obrázky a dekoratívne prvky, ktoré sú rasistického charakteru, hanobiace ostatných, politické alebo odporujúce verejnému poriadku a slušnosti, nebudú akceptované.

V tejto súťaži nebudú akceptované obrázky, ktoré sú pornografické alebo zavádzajúce pre široké publikum.

Pri navrhovaní vizuálov na dekoratívnych prvkoch nákladného vozidla je potrebné rešpektovať autorské práva a práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva (oprávnenie od držiteľa práv, či už ide o inštitúciu, spoločnosť alebo autora, ak prvok podliehajúci právam duševného a/alebo priemyselného vlastníctva sa reprodukuje).

Všetci účastníci musia zabezpečiť, aby fotografie predložené na umiestnenie online a na účely účasti v súťaži boli novými a originálnymi príspevkami. To vylučuje akúkoľvek distribúciu, kompiláciu, reprodukciu, reprezentáciu alebo plagiátorstvo už existujúcich prvkov, ktoré sú majetkom tretích strán.

 

Textové a fotografické publikácie prejdú procesom moderovania, aby sa zabezpečilo, že budú v súlade s:

 • akékoľvek práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva, ktoré môžu vlastniť tretie strany, najmä práva na ochrannú známku a dizajn;
 • individuálne práva a právo na obraz a súkromie;
 • verejný poriadok a obyčajná slušnosť (napríklad ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti, podnecovanie k rasovej nenávisti, pornografia, detská pornografia, zobrazovanie drog alebo nelegálnych látok atď.)
 • imidž značky a/alebo organizujúcej spoločnosti.

 

Akékoľvek fotografie, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nebudú brané do úvahy pre účasť v žrebovaní o ceny a účastníci diskvalifikovaní na tomto základe nebudú mať nárok na žiadnu cenu.

Ak aj napriek tomuto procesu moderovania budú fotografie umiestnené online bez súhlasu tretích osôb a v dôsledku toho dôjde k porušeniu ich obrazových práv, účasť v súťaži bude tiež ukončená v súlade s článkom 8 týchto podmienok.

Aby sa mohol každý kandidát zúčastniť súťaže, musí sa počas obdobia uvedeného v článku 2 zaregistrovať prostredníctvom prihlasovacích formulárov dostupných na vstupnej stránke (stránkach) MAN Truck & Bus SE:

 

 1. Poskytnite nasledujúce informácie
  Osobné údaje:

 • krstné meno a priezvisko
 • telefónne číslo (mobil)
 • emailová adresa
 • poštová adresa
 • Veľkosť šiat pre výhry
  Údaje o kamióne:

 • MAN na modeli a motore (vozidlo s minimálnou čistou hmotnosťou 18 ton)
 • podvozok č. /evidenčné číslo
 • vlastník vozidla MAN, do ktorého vstupuje, alebo jeden z ich zamestnancov so súhlasom vlastníka
 • názov spoločnosti
 • aplikácia / priemysel
 • popis projektu personalizácie a zoznam vykonaných úprav

Upozorňujeme, že pristaviť vozidlo na vjazd môže len vlastník odovzdaného vozidla alebo niektorý z jeho zamestnancov s jeho súhlasom.

 

 1. Pošlite nasledujúce 4 fotografie v HD
 • 1 fotografia interiéru vozidla
 • 2 fotografie exteriéru vozidla (1 čelný pohľad – 1 ¾ čelný pohľad)
 • 1 fotografia od vás a vášho nákladného auta
 • Ďalšie informácie: Fotografie by nemali byť rozmazané. Vozidlo musí byť viditeľné celé a s čo najneutrálnejším pozadím. Možné formáty súborov: jpeg, jpg, png, gif / Maximálna celková veľkosť súboru: 12 MB

Výber víťaza podľa krajiny

Víťazi za jednotlivé krajiny budú vybraní prostredníctvom verejného hlasovania na príslušnej miestnej vstupnej stránke, na ktorú odkazujú kanály MAN Facebook a Instagram. Výsledkom hlasovania bude 5 najlepších z každej krajiny vrátane. 1 určený výherca.

Víťazov (najlepších 5 súťažiacich) bude kontaktovať príslušná pobočka MAN Truck & Bus (NSC) e-mailom alebo telefonicky, vyhlásenie víťazov prebehne vo všetkých online kanáloch MAN a prostredníctvom kanálov Trucker’s World by MAN a printových médií. , ako aj ďalšie publikácie MAN (napr. tlačené médiá).

 

Výber 5 európskych finalistov

Všetci víťazi (1. miesto) za krajinu budú kontaktovaní a do 5 dní od svojej nominácie musia opäť potvrdiť svoju účasť na konečnom hlasovaní o celkového európskeho víťaza. Ak kandidát nepotvrdí svoju účasť do 5 dní, bude sa mať za to, že sa vzdal svojho miesta európskeho finalistu a miesto toho bude pridelené ďalšiemu kandidátovi s najlepším umiestnením v každej krajine.

Pre účasť vo finálovom kole súťaže na európskej úrovni je potrebná fyzická účasť na MAN Trucknology Festival 2023 v Mníchove (6. – 8. júla 2023, slávnostné odovzdávanie cien 8. júla 2023 na poludnie).

 

Fotografie 5 vyzdobených a/alebo prispôsobených finalistov nákladných áut MAN budú zverejnené na všetkých online a offline kanáloch MAN Truck & Bus SE, ako aj na všetkých kanáloch/publikácii Trucker’s World by MAN plus online a offline kanáloch všetkých MAN Truck & Autobusové pobočky pre rôzne príležitosti. Okrem toho môže každá dcérska spoločnosť MAN a MAN Truck & Bus SE povoliť miestnej a medzinárodnej tlači používať obrázky pre príslušné spravodajstvo.

Kandidáti, ktorí neposkytli všetky požadované prvky (zoznam vyššie) na účasť v súťaži, nebudú oprávnení.

Všetci miestni víťazi získajú ceny definované príslušnou dcérskou spoločnosťou MAN. Víťazi získajú nasledovné ceny:

Hlavnou cenou je dvojdňový výlet v septembri do Mníchova na Oktoberfest a návšteva závodu MAN vrátane dopravy a ubytovania pre 1 osobu. Druhou cenou je poukaz na zájazd v hodnote 500 EUR. Treťou cenou je poukaz na výlet v hodnote 300 EUR.

 

Okrem toho najlepší európski súťažiaci (top 5) získajú ďalšie ceny podľa ich konečného umiestnenia v európskej súťaži:

 • Poukaz pre MAN jednotlivca (víťaz: 2 500 € / 2. miesto: 2 000 € / 3. miesto: 1 500 € / 4. miesto: 1 000 € / 5. miesto: 500 €)*

  * Poznámka: Poukaz MAN Individual je možné uplatniť pri kúpe nového nákladného vozidla. Touto poukážkou nie je možné zaplatiť dodatočnú úpravu existujúceho nákladného vozidla.

 • Poukaz pre MAN jednotlivec (výherca: 2 500,- € / 2.: 2 000,- € / 3.: 1 500,- € / 4.: 1 000,- € / 5.: 500,- €)**

  **Upozornenie: Poukaz MAN Individual je možné uplatniť pri kúpe nového nákladného vozidla. Modernizáciu existujúceho nákladného vozidla nie je možné uhradiť prostredníctvom tohto poukazu.

 • Jednodňový offroadový tréning s certifikátom, ktorý poskytuje MAN ProfiDrive® v Nemecku, vrátane. cestovné a ubytovanie, maximálne 2 noci (dátumy sú koordinované medzi výhercami a MAN ProfiDrive® priamo, rezervácia cesty a ubytovania musí byť vykonaná s podporou MAN Truck & Bus SE, Economy / 2. trieda lietadlom / vlakom)
 • Bunda pre víťazov a individuálne airbrush tričko
 • Merchandisingový balík od Trucker´s World od MAN
 • Cestovanie a ubytovanie na finále MAN Truck Champions na MAN Trucknology Festival v Mníchove, maximálne 2 noci (rezervácia cesty a ubytovania musí byť vykonaná s podporou MAN Truck & Bus SE, Economy / 2. trieda lietadlom / vlakom)

Počas účasti na MAN Trucknology Festival 2023 v Mníchove a slávnostnom odovzdávaní cien 8. júla 2023 (napoludnie) získa 5 finalistov pobyt maximálne na dve noci v dvojlôžkovej izbe s raňajkami v hoteli Leonardo Royal (všetky ostatné poplatky musia byť znášajú finalisti, v cene je len ubytovanie a raňajky).

Ak si európsky finalista so sebou do Mníchova privezie svoje nákladné vozidlo, platia nasledujúce predpisy: V tomto prípade sa namiesto cestovných nákladov priznáva finančná kompenzácia vo výške 1 500 eur za deň prerušenia prevádzky maximálne na 3 dni.

 

Okrem toho spoločnosť MAN neprevezme žiadne ďalšie náklady, ako sú náklady na reštaurácie, plyn, poplatky za používanie ciest alebo mýta, náklady na dopravu atď.

Víťazov za jednotlivé krajiny, ako aj 5 európskych finalistov bude kontaktovať a informovať o ich výhre MAN Truck & Bus SE e-mailom alebo telefonicky podľa harmonogramu uvedeného v článku 2.

 

V prípade, že informácie poskytnuté uchádzačom sú nesprávne alebo prevzaté od inej osoby, tento výherca sa natrvalo vzdáva práva zúčastniť sa súťaže a v dôsledku toho aj práva na získanie svojej ceny. V takom prípade bude odpustená výhra prerozdelená účastníkovi, ktorého prihláška je plne v súlade s týmito podmienka

Uchádzači vo všeobecnosti súhlasia s tým, že môžu byť predmetom internej a externej komunikácie spojenej so súťažou (rozhovory, fotografie, videá a podobne) a distribuované spoločnosťou MAN Truck & Bus SE a jej dcérskymi spoločnosťami uvedenými v článku 3. Okrem toho každá dcérska spoločnosť MAN a MAN Truck & Bus SE môže povoliť, aby miestna a medzinárodná tlač používala obrázky na príslušné spravodajstvo.

Za predpokladu, že nebude ohrozený ich imidž, povesť a/alebo súkromie, uchádzači slobodne udelia toto oprávnenie, bez akéhokoľvek obmedzenia počtu reprodukcií a/alebo distribúcie svojho imidžu, na celú dobu trvania súťaže a 10 rokov po jej skončení. bez toho, aby ich to oprávňovalo na platby, práva alebo výhody akéhokoľvek druhu okrem pridelenia ich ceny.

Okrem toho ako kandidát zaregistrovaný v súťaži z vlastnej vôle súhlasíte s tým, že fotografie vášho nákladného vozidla budú odoslané spoločnosti MAN Truck & Bus prostredníctvom vstupnej stránky MAN Truck & Bus SE.

V dôsledku toho môže uchádzač počas súťaže vystupovať na obrazových a zvukových záznamoch, ktoré budú použité samostatne v tlači, na sociálnych sieťach a/alebo v internej a externej komunikácii MAN Truck & Bus SE a jej dcérskych spoločností.

Záujemca tiež potvrdzuje, že nie je viazaný žiadnou zmluvou s treťou stranou týkajúcou sa používania jeho imidžu a imidžu MAN, ktorého sa prihlásil do súťaže, ktorá by mohla brániť šíreniu komunikácie súvisiacej s imidžom jeho a imidžu. Do súťaže sa prihlásilo nákladné auto MAN.

Rozumie sa, že usporiadateľská spoločnosť a jej oprávnené osoby si vyhradzujú právo fotografiu použiť alebo nepoužiť.

Okrem toho je po ukončení hlasovania naplánované fotenie všetkých víťazov profesionálnym fotografom. MAN Truck & Bus SE tiež použije tieto obrázky vo všetkých prostriedkoch offline a online komunikácie, vo všetkých kanáloch a publikáciách MAN a tiež umožní miestnej a medzinárodnej tlači využívať tieto obrázky.

Pri účasti je potrebné potvrdiť nasledujúci súhlas: oficiálny formulár MAN

Všetci účastníci sú informovaní, že zozbierané údaje (fotografie a informácie, aj o uchádzačoch) uchováva MAN Truck & Bus SE a sú potrebné na realizáciu rôznych fáz súťaže.

Pod nasledujúcim odkazom vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame. V účastníckom formulári musíte potvrdiť, že ste vzali tieto informácie na vedomie

Informácie o ochrane osobných údajov

MAN Truck & Bus SE nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci alebo akejkoľvek inej udalosti spojenej s poveternostnými podmienkami alebo zdravotnými podmienkami, ktoré čiastočne alebo úplne znemožnia vybraným kandidátom zúčastniť sa na odovzdávaní cien na Trucknology Festival v Mníchove od 6. júla – 8, 2023.

 

ZÁRUKY A ÚPRAVY

V prípade vyššej moci, ako je uvedené vyššie, si spoločnosť MAN Truck & Bus SE vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez toho, aby bola braná na zodpovednosť, a kandidát akceptuje tieto prípadné zmeny od okamihu svojej registrácie a počas účasti v súťaži. .

MAN Truck & Bus SE si tiež vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo upraviť súťaž v prípade, že neprebieha podľa plánu: porušenia, neoprávnené zásahy, podvody, technické problémy alebo akékoľvek iné príčiny mimo kontroly MAN Truck & Bus SE, ktorý mení a ovplyvňuje správu, bezpečnosť, čestnosť, integritu alebo priebeh súťaže. Akýkoľvek neúplný alebo nepresný záznam bude zamietnutý bez toho, aby MAN Truck & Bus SE niesol zodpovednosť. Akékoľvek nepravdivé vyhlásenia účastníka budú mať za následok jeho vylúčenie zo súťaže bez toho, aby MAN Truck & Bus SE niesol zodpovednosť. Spoločnosť MAN Truck & Bus SE si vyhradzuje právo moderovať a posteriori a neschváliť alebo dokonca vylúčiť akéhokoľvek účastníka, ktorý nedodržiava akúkoľvek časť týchto podmienok.

 

Táto súťaž a tieto podmienky podliehajú nemeckému právu.

Akýkoľvek spor môže byť vyriešený použitím konvenčného procesu mediácie alebo akéhokoľvek iného alternatívneho spôsobu riešenia sporov.

V prípade pretrvávajúcich sporov týkajúcich sa výkladu a aplikácie týchto obchodných podmienok a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť priateľskú dohodu, bude spor predložený príslušným súdom.